KURSPLAN

Strukturgeologi 7,5 Högskolepoäng

Structural Geology
Grundnivå, O0007K
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-06-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt O0035K Geologi eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Genom studier av deformationsmekanismer och strukturanalys av deformerade bergarter kommer kursen att ge en bas för olika typer av praktiskt arbete inom gruvgeologi, gruvbrytning, malm- och mineralletning samt ingenjörsgeologi. Studenten skall efter kursen kunna identifiera de vanligaste geologiska strukturerna och förklara uppkomstmekanismen. Dessutom skall man kunna göra stereografisk projektion av strukturdata.

Kursinnehåll
Plattektonik: Divergerande plattgränser och spridningszoner. Plattgränser vid förkastningar. Konvergerande plattgränser och kollisionszoner. Strukturanalys: Beskrivande geometrisk analys vilket omfattar både kartering och stereografisk projektion. Stress och Strain. Kinematisk och dynamisk analys. Primära strukturer: Diskontinuitetsytor och olika former av kontakter. Primära sedimentära och vulkaniska strukturer, vilka kan användas för tolkningen av sekundära strukturer. Sekundära strukturer: Normala och omvända förkastningar samt överskjutningar och skållor. Strykningsförkastningar. Stressfördelningen vid förkastningar. Veckning och veckningens betydelse för malmer. Sprickor, förskiffring, spaltning och lineation. Tektoniter.

Genomförande
Föreläsningarna tar upp den grundläggande teorin och olika praktiska tillämpningar. Lektionerna omfattar lösning av strukturgeologiska problem med stereografisk projektion, geofysiska och geologiska kartor och profiler samt kombinerade tolkningar. Ett projektarbete (fältarbetsmoment)  samt en exkursion ingår.

Examination
Inlämnande av projektarbete, och skriftlig tentamen med differentierade betyg efter läsperiodens slut omfattande såväl teori som praktisk problemlösning. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Examinator
Glenn Bark

Övergångsbestämmelser
Kursen O0007K motsvarar kursen KGO003

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Structural geology of rocks and regions
Davis, Reynolds and Kluth, 2013, 3rd edition
ISBN 978-0-471-15231-6

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Tentamen3.5G U 3 4 5
0005Projektuppgift2.5U G#
0006Övningsuppgift1.5U G#