Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Integrationskurs Företagsekonomi 7,5 högskolepoäng

Integral course, Business Administration
Grundnivå, O0008N
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi
Ingår i huvudområde
Företagsekonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Företagsekonomi 31-52,5 hp innefattande Företagsanalys (R0007N) och Affärsstrategi (M0024N) eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Mål är att kursdeltagaren efter avslutad kurs: -kan tillämpa för uppgiften relevanta grundläggande företagsekonomiska modeller i utvecklandet av en affärsidé till en affärsplan. -kan integrera/kombinera de för uppgiften relevanta grundläggande kunskaperna i marknadsföring, ekonomistyrning och organisation som utgör delar av företagsekonomiämnet och tillämpa dessa i produktionen av affärsplan. -kan de grundläggande principerna för att utveckla en affärsplan.

Kursinnehåll
Studenterna skall i ett större projektarbete tillämpa kunskaper och färdigheter som tidigare förvärvats inom det företagsekonomiska området.

Genomförande
Studenten ska i projektform utveckla en affärsplan för en vald verksamhet. Kursen bedrivs problembaserat och består av självstudier, seminarier och lektioner. I kursen ingår näringslivsanknutna projektarbeten och näringslivsbaserade case samt gästföreläsare från näringslivet.

Examination
I det skriftliga projektarbetet examineras studentens förmåga att använda ett systematiskt och analytiskt tillvägagångssätt för att lösa ett sådant ostrukturerat problem som upprättandet av en affärsplan innebär. Via projektarbetet examineras även studentens förmåga att integrera/kombinera grundläggande företagsekonomiska modeller och relevanta företagsekonomiska kunskaper/färdigheter för att upprätta en affärsplan. Godkänt projektarbete och närvaro vid obligatoriska moment.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med kurserna E0003N, E0007N, IEO344, G0004N, G0008N eller annan kurs med motsvarande innehåll.

Examinator
Mats Westerberg

Övergångsbestämmelser
Kursen O0008N motsvarar kursen IEO328

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Varierar beroende på projektets karaktär och inriktning. Val av litteratur sker i samråd mellan handledare, examinator och deltagande studenter.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Godkänt projektarbeteU G#7.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-01-11