Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grundkurs i geologi och mineralogi 7,5 Högskolepoäng

Geology and Mineralogy, basic course
Grundnivå, O0016K
Version
Kursplan gäller: Vår 2013 Lp 3 - Höst 2015 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen skall ge kunskap om mineralogins och geologins grunder. Efter genomförd kurs skall studenten: - ha en grundläggande förståelse för jordens tillkomst - ha förståelse för jordens uppbyggande och nedbrytande krafter - kunna redogöra för de vanligaste mineralens och bergarternas indelning och uppbyggnad. - ha en översiktlig kännedom om Sveriges bergrund och mineralfyndigheter

Kursinnehåll
Kursen skall innehålla teori om grundläggande geologiska processer samt praktiska övningar i mineralogi - kristallografi - mineral- och bergartsexkusioner - praktisk mineral- och bergartsidentifiering med hjälp av lupp, propp, magnet, syror, hårdhet och mikroskop - grundläggande geologiska processer. - bergartslära samt bergarternas bildning och indelning - mineralogi med definition av mineral, mineralgrupper, grundämnen, salter, oxider, sulfider, sulfater, karbonater och silikater, malm- och industrimineral. - översikt över Sveriges bergrund och mineralfyndigheter .

Genomförande
Undervisningen består av teoretiska lektioner och praktiska övningar samt exkursioner. I det teoretiska momentet sker undervisningen via nätbaserat studiematerial och distansdialog med lärare.

Examination
Examination sker fortlöpande under kursen Skriftlig tentamen på teoriddelen och godkända praktiska prov och övningar. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Övrigt
Tidigare SBL204 Kursen ingår som delkurs i yrkeshögskoleutbildningen med inriktning mot ädelsten, 80p.

Examinator
Christina Wanhainen

Övergångsbestämmelser
Kursen O0016K motsvarar kursen KGO501

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Loberg, Bengt, Geologi, Norstedts 2003

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Tentamen4.5G U 3 4 5
0005Praktisk tentamen, mineral och bergarter2.0G U 3 4 5
0006Exkursion1.0U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2013-02-15