KURSPLAN

Omvårdnad, Omvårdnadshandlingar vid med/kir sjukdomstillstånd 7,5 Högskolepoäng

Nursing, Nursing in medical/surgical disease
Grundnivå, O0029H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-06-16

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O0083H Omvårdnad vid Med/Kir sjukdom inkl. omvårdnadstekniker 7,5hp O0082H Kommunikation och undervisning i omvårdnad, 7,5hp O0005H Hälsa och lidande i sjukdom, 7,5hp M0082H Medicinska och kirurgiska sjukdomar 7,5 hp Kursen kräver dessutom följande godkända kurser eller motsvarande: O0055H Omvårdnadens grunder, 7,5hp O0047H Hälsa, 7,5hp O0003H Omvårdnadshandlingar, 7,5hp O0078H Omvårdnad, miljö och prevention 7,5hp M0048H Anatomi och fysiologi, 7,5hp M0002H Mikrobiologi och hygien, 7,5 hp M0039H Allmän farmakologi, fysiologi och läkemedelsräkning, 7,5hp A0018H Psykologi inriktning omvårdnad, 7,5hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:

 • tillämpa intervju- och observationsmetodik för att identifiera och bedöma behov av omvårdnad
 • utföra, dokumentera och värdera omvårdnadsinterventioner som stödjer personer med sjukdom och deras närstående
 • stödja människan att uppleva ett värdigt slut i livet
 • utföra omvårdnadstekniker och handha medicinteknisk utrustning med säkerhet och utifrån hygieniska principer
 • förklara och tillämpa lagar och författningar med fokus på säkerhetsföreskrifter som förhindrar förväxlingar inom hälso- och sjukvård och patientdatalagen
 • hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlets effekter och biverkningar
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Etik med fokus på handlingsetik och relationsetik
 • Omvårdnadsprocessen
 • Omvårdnadsinterventioner
 • Omvårdnadsdokumentation
 • Omvårdnadstekniker
 • Läkemedelshantering
 • Palliativ vård
 • Aktuella lagar och författningar

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, laborationer, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i laborationer, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Individuell skriftlig tentamen.
Bedömning av yrkeskompetens.
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet och är verksamhetsförlagd.

Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg.
Krav om Särskild behörighet när VFU-kursen är förlagd till Lp 3 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden Lp 1. Krav om Särskild behörighet för när VFU-kursen är förlagd till Lp1 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden Lp 4. 

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser senare i programmet.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.Övergångsbestämmelser
Kursen O0029H motsvarar kursen HOV076. Kursens benämning har reviderats 2009-12-14. Nivåbeteckning B borttagen..

Examinator
Päivi Juuso

Övergångsbestämmelser
Kursen O0029H motsvarar kursen HOV076

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Almås, H., Stubberud, D.-G., & Grønseth, R. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad. Del 1, 2. (2 uppl.). Stockholm: Liber.
*Andershed, B., Ternestedt, B-M., & Håkansson, C. (2013). Palliativ vård. Begrepp & perspektiv i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
*Björvell, C. (2011). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering: en praktisk handbok (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Boman, L., & Wikström, C. (2014). Medicinsk teknik: Teori, planering och genomförande. Lund: Studentlitteratur
*Edberg, A-K., & Wijk, H. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Fossum, B. (Red.). ( 2013). Kommunikation. Samtal och bemötande i vården. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Friberg, F., & Öhlén, J. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Olsen, L-A., & Hällberg-Nyman, M. (2015). Säker läkemedelsberäkning, Lund: Natur Kultur
*Raadu, G. (Red). (senaste uppl.). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.
*Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
*Söderberg, S. (Red.). (2014). Att leva med sjukdom. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag.
Vårdhandboken. http://www.vardhandboken.se/


* Litteratur från tidigare genomgångna kurser.
Förteckning över artiklar och avhandlingar finns i studiehandledningen.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Bedömning av yrkeskompetens6.0U G VG
0005Individuell skriftlig tentamen1.5U G VG