Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mineralogi 7,5 högskolepoäng

Mineralogy
Grundnivå, O0036K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Geovetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Naturresursteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt O0035K Geologi, grundkurs eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall studenterna kunna tillämpa teoretisk mineralogisk kunskap och optiska metoder för att identifiera geologiskt, ekonomiskt och tekniskt viktiga mineral, och kunna redogöra för mineralens kemiska och fysiska egenskaper och deras vanligaste förekomstsätt.

De studerande skall efter avslutad kurs kunna utföra mikroskopisk bestämning av de mineral och redogöra för principen för röntgendiffraktometriska mätningar och deras tillämpning inom mineralogi. 

Efter kursen skall studenterna vara förtrogna med det fasta tillståndets kemi till den grad att de kan förklara och använda avancerade begrepp inom kristallografin. Studenten skall även kunna förklara och använda begrepp som enhetscell, kristallsystem, Bravais gitter, Miller index, och kunna använda dessa för att beskriva atomernas inbördes ordning i olika kristallstrukturer. Studenten skall även kunna redogöra för begrepp som fasta lösningar, substitution och blandserier av mineral.  

Kursinnehåll
Under kursen arbetar studenter med teoretiska aspekter av kristallografi, mineralogi och röntgendiffraktion, i kombination med praktiska moment där denna kunskap används för att karaktärisera kristallstrukturer. Studenterna ges en ingående genomgång i den optiska teori som ligger till grund för petrografisk mikroskopering och mineralidentifiering med polarisationsmikroskop i genomfallande och påfallande ljus. En genomgång av ett urval geologiskt, tekniskt och ekonomiskt viktiga mineral (malmmineral, industrimineral) och mineralgrupper (silikater, salter, oxider, sulfider, sulfater, karbonater) kombineras med praktiska övningar, där studenterna tillämpar sina kunskaper för identifiering av mineral.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Ämnet presenteras i form av klassföreläsningar av flera föreläsare och obligatoriska övningar i röntgendiffraktion, kristallografi, mikroskopering och mineralidentifiering. Övningarna är dels lärarhandledda, dels enskilda. Övningarna kommer delvis att vara kopplade till föreläsningar och utföras parallellt.

Dokumenthantering sker i lärplattformen CANVAS. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftliga duggor utförs efter varje kursmodul med differentierade betyg (betygsskala: 5 4 3 U). För att blir godkänt på kursen krävs att studenten genomför och skriftligt redovisar alla praktiska uppgifter och får godkänt på dem. 

Examinator
Nils Jansson

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1
Minerals av Wenk & Bulakh, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-52958-7.
Kompendium i mineralogi.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0009Dugga i mineralkunskapG U 3 4 52.00ObligatoriskH10
0011Dugga i opakmikroskopiG U 3 4 51.50ObligatoriskH10
0013Dugga i transmissionsmikroskopiG U 3 4 51.50ObligatoriskH21
0014Dugga i kristallografi och röntgendiffraktionG U 3 4 51.50ObligatoriskH21
0015ÖvningarU G#1.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2008-01-22

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17