KURSPLAN

Handledning i omvårdnadsarbete för baspersonal 7,5 Högskolepoäng

Clinical supervision in nursing practice
Grundnivå, O0085H
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-05-16

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Vård- och omsorgsutbildning eller barn- och fritidsutbildning på gymnasienivå.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • Beskriva och tillämpa olika sätt att organisera handledning i omvårdnadsarbete
  • Identifiera och använda pedagogiska verktyg i handledning i omvårdnadsarbete
  • Förklara och använda omvårdnad som medveten process i handledning i omvårdnadsarbete
  • Relatera handledningens struktur, former och innehåll i syfte att utveckla positiva lärandemiljöer och främja god omvårdnad

Kursinnehåll
  • Handledarmodeller
  • Reflektion som pedagogiskt verktyg
  • Lärandeprocesser
  • Kulturell kompetens
  • Omvårdnad som process och perspektiv
  • Återhämtning 

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, laborationer, rollspel, fältstudier, studieuppgifter och seminarier.

Examination
Skriftlig inlämningsuppgift med seminarium. 

För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända.


Övrigt
Kursen ges som uppdragsutbildning.
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Git-Marie Ejneborn-Looi

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Cajvert, L. (2016). Studenthandledning: under verksamhetsförlagd utbildning. Lund: Studentlitteratur.
Gabrielsson, S., & Ejneborn Looi, G-M. (2017). Att se och möta individuella behov: Introduktion till omvårdnad i psykiatrisk vård och omsorg. Stockholm: BoD.
Topor, A. & Borg, M. (2008). Relationer som hjälper: om återhämtningsprocesser vid svåra psykiska problem. Lund: Studentlitteratur.

Förteckning över ev. artiklar, rapporter och avhandlingar finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig inlämningsuppgift och seminarium7.5U G#