Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Prevention, diagnostik, behandling och omvårdnad. Vård och omvårdnad av människor vid med. och kir. sjukdomstillstånd 19,5 högskolepoäng

Prevention, diagnostics, treatment and nursing. Care and nursing care of people with medical and surgical conditions.
Grundnivå, O0087H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse  
 • redogöra för patofysiologi, etiologi, epidemiologi, diagnostik, behandling, omvårdnadsprocessen och prevention vid medicinska och kirurgiska sjukdomar
 • redogöra för hur ohälsa uttrycks och manifesteras som symtom, och hur detta
  påverkar individens dagliga liv i ett livsspannsperspektiv
 • redogöra för betydelsen av jämställdhet, genus och sociokulturella aspekter samt lika villkor för en god omvårdnad
 • redogöra för författningar samt lokala riktlinjer gällande sjuksköterskans profession inom medicinsk och kirurgisk hälso- och sjukvård

Färdighet och förmåga  
 • tillämpa planering, organisering och ledning av det dagliga arbetet och fungera i vårdteamet
 • samverka med patienten, närstående, den egna professionen och företrädare för andra professioner i vårdkedjan
 • tillsammans med patient och närstående prioritera patientens behov genom att identifiera problem-, risk- och resursdiagnoser samt formulera omvårdnadsmål, planera och utvärdera omvårdnadsåtgärder
 • genomföra och använda olika metoder för att bedöma smärtstatus samt förebygga smärta och utföra smärtbehandling
 • genomföra och använda olika metoder för att bedöma nutritionsstatus, risk för fall och trycksår samt vidta adekvata omvårdnadsåtgärder
 • tillämpa och ansvara för att reducera risken för smitta och smittspridning enligt gällande föreskrifter
 • räkna, bereda, administrera och hantera läkemedel korrekt och i relation till gällande författningar och lagar samt informera patienten om läkemedlens effekt och biverkningar
 • muntligt och skriftligt rapportera enligt SBAR (situation, bakgrund, aktuellt, rekommendation) samt journalföra omvårdnadshandlingar i gällande journalsystem
 • hantera medicinskteknisk utrustning samt säkert utföra sjukvårdstekniska moment
 • kritiskt granska och värdera omvårdnadens kvalitet utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
 • visa omdöme och förmåga att tillämpa ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patient och närstående i olika åldrar
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin professionella kompetens

Kursinnehåll
 • patofysiologi, symtom och tecken på ohälsa, vård, omvårdnad och prevention vid:

- endokrina sjukdomar
- gastroenterologiska sjukdomar
- gynekologiska sjukdomar
- hjärt-kärlsjukdomar
- lungsjukdomar
- neurologiska sjukdomar
- njur- och urinvägssjukdomar
- onkologiska sjukdomar
- ortopediska sjukdomar
- akut sjuka barn

 • rapportering enligt SBAR och journalföring
 • läkemedelshantering och- beräkning
 • medicinsk teknik
 • jämställdhet, genus och sociokulturella aspekter samt lika villkor för en god omvårdnad
 • patientsäkerhet
 • förbättringskunskap
 • samverkan och ledarskap i omvårdnad
 • etiskt och professionellt förhållningssätt
 • aktuella lagar och författningar

Genomförande
Lärandet sker genom aktiviteter som främjar interaktion mellan studenter och studenter, och mellan lärare och studenter.  I denna kurs kan t.ex. litteraturstudier, arbete i grupp, laborationer/simuleringar, workshops och seminarier användas för att stödja studentens lärande. Föreläsningar ges inom valda kunskapsavsnitt. Deltagande i laborationer/simuleringar, workshops, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt

Examination
Kursen examineras genom skriftliga och/eller muntliga examinationer individuellt eller i grupp, samt bedömning av yrkeskompetens. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt aktivt deltagande i obligatoriska delar.

Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.
 
Betyg sätts av examinator.


Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom kompletterande utbildning för sjuksköterskor och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av  Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning  enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.  

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för sista VFU-kurs O0101H på programmet och slutprov.


 
 


Examinator
Päivi Juuso

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.) (senaste uppl.). Klinisk omvårdnad. 1. Stockholm: Liber.
Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.) (senaste uppl.). Klinisk omvårdnad. 2. Stockholm: Liber.
Andersson, R., Jeppsson, B. & Rydholm, A. (red.) (senaste uppl.). Kirurgiska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur.
Björvell, C. (senaste upplagan). Sjuksköterskans journalföring. Lund: Studentlitteratur.
*Boman, L. & Wikström, C. (senaste uppl.). Medicinsk teknik: [teori, planering och genomförande]. Lund: Studentlitteratur.
Borgfeldt, C. (senaste upplagan). Obstetrik och gynekologi. Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A. & Wijk, H. (Red.) (senaste uppl.). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Lund:
Studentlitteratur.
*Ehrenberg, A. & Wallin, L. (Red.) (senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
Ericson, E. & Ericson, T. (senaste uppl.). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, behandling. Lund: Studentlitteratur.
*Friberg, F. & Öhlen, J. (Red.). (senaste uppl.). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Grefberg, N. (red.) (senaste uppl.). Medicinboken: orsak, symtom, diagnostik, behandling. Stockholm: Liber.
Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
Järhult, J. & Offenbartl, K. (senaste uppl.). Kirurgiboken: vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar. Stockholm: Liber.
*Lindskog, B.I. (senaste uppl.). Medicinsk terminologi. Lund: Studentlitteratur.
Nilbert, M. (senaste uppl.). Klinisk onkologi. Lund: Studentlitteratur.
*Nordeng, H., Nordeng, H. & Spigset, O. (senaste uppl.). Farmakologi och läkemedelsanvändning. Lund: Studentlitteratur.
Nordeng, H. & Spigset, O. (senaste uppl.). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Norrbrink, C. (senaste uppl.). Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
*Olsen, L.A. & Hälleberg Nyman, M. (senaste uppl.). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. Stockholm: Natur & kultur.

*Litteratur har använts tidigare kurser

Förteckning över artiklar lämnas ut vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Bedömning av yrkeskompetensU G#10.50ObligatoriskV18
0002Skriftlig inlämningsuppgift IU G#1.50ObligatoriskV18
0003Skriftlig inlämningsuppgift IIU G#1.50ObligatoriskV18
0004LitteraturseminariumU G#1.50ObligatoriskV18
0005Individuell skriftlig tentamenU G#4.50ObligatoriskV18

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-09-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21