Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Lärande, organisation och ledarskap 7,5 högskolepoäng

Learning, Organisation and Leadership
Grundnivå, O0088H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Ingår i huvudområde
Omvårdnad

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för olika pedagogiska teorier och modeller
 • redogöra för modeller och principer för organisation, ledarskap och medarbetarskap
 • förklara förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och god omvårdnad
 • beskriva metoder för kvalitetssäkring och förändringsarbete
 • redogöra för svensk arbetsrätts- och arbetsmiljölagstiftning
 • redogöra för patientsäkerhetsarbete
 • redogöra för hur vårdinformatik kan utveckla vård och omvårdnad


 Färdighet och förmåga

 • tillämpa didaktiskt förhållningssätt i relation till undervisnings- och handledningssituationer i olika kontext
 • kritiskt granska hälso- och sjukvårdens organisation samt föreslå förändringar med relevans för omvårdnadsarbetet
 • tillämpa metoder för kvalitetssäkring och förändringsarbete
 • identifiera behov av, och föreslå förändringar som bidrar till en hållbar arbetsmiljö och god omvårdnad på individ-, organisation- och samhällsnivå
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över och diskutera lärandeprocesser i olika vårdkontext
 • reflektera över individens förmåga att kunna tillgodogöra sig information i olika situationer
 • reflektera över jämställdhet, egna värderingar och förhållningssätt samt identifiera styrkor och utvecklingsområden som ledare, medarbetare och handledare

Kursinnehåll
 • pedagogiska teorier, modeller och didaktik
 • handledning
 • hälso- och sjukvårdens organisation
 • ledarskap
 • teamsamverkan
 • patientsäkerhet
 • förbättringskunskap
 • arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftningGenomförande
Lärandet sker genom aktiviteter som främjar interaktion mellan studenter och studenter, och mellan lärare och studenter.  I denna kurs kan t.ex. litteraturstudier, arbete i grupp, laborationer/simuleringar, workshops och seminarier användas för att stödja studentens lärande. Föreläsningar ges inom valda kunskapsavsnitt. Deltagande i laborationer/simuleringar, workshops och seminarier är obligatoriskt.

 Examination
Kursen examineras genom skriftliga och muntliga examinationer individuellt och i grupp. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg sätts av examinator.

Examinator
Eva Lindgren

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Ehrenberg, A., & Wallin, L. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
*Friberg, F., & Öhlen, J. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
Kihlgren, M. (Red.). (senaste upplagan). Sjuksköterskan med uppdrag att leda. Lund: Studentlitteratur.
Rönnberg, L. (senaste upplagan). Hälso- och sjukvårdsrätt. Lund: Studentlitteratur.

*Litteratur har använts tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001SeminariumU G#1.00ObligatoriskH18
0002LitteraturseminariumU G#1.50ObligatoriskH18
0003Individuell skriftlig tentamenU G#5.00ObligatoriskH18

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2018-06-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21