Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Vård och omvårdnad vid psykisk ohälsa 15 högskolepoäng

Care and nursing care in mental ill-health
Grundnivå, O0097H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kursen kräver följande godkända kurser eller modul: O0092H Omvårdnadens grunder, 15hp M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap, 15hp O0093H Hälsofrämjande vård och omvårdnad, 22,5hp O0094H Omvårdnad: Vetenskaplig metod I, 7,5hp O0096H Vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, 30hp, modul 0009 verksamhetsförlagd utbildning. Kursen förutsätter dessutom kunskaper motsvarande: O0096H Vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, 30hp Krav om Särskild behörighet; när kursen börjar i Lp 1 ska vara uppfyllda senast Lp 4. Krav om Särskild behörighet; när kursen börjar i Lp 3 ska vara uppfyllda senast Lp 1.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten förvärvar grundläggande kunskaper om omvårdnad i samband med psykisk ohälsa och psykiatrisk vård samt om vanligt förekommande psykiska sjukdomar.

Moment 1: Omvårdnad vid psykisk ohälsa

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • visa kunskap om förhållanden i samhället av betydelse för att utveckling av  psykisk ohälsa och möjligheter till återhämtning
 • beskriva vanligt förekommande behov hos personer med psykisk ohälsa
 • förklara förutsättningar och principer för att främja och vidmakthålla tillitsfulla relationer i psykiatrisk vård 

Färdigheter och förmågor
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • identifiera behov av, och föreslå, åtgärder och förhållningssätt som främjar återhämtning hos personer med psykisk ohälsa
 • föra ett resonemang om hur maktförhållanden i vården påverkar förutsättningar för återhämtning hos personer med psykisk ohälsa 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • tillämpa ett kritiskt reflekterande förhållningssätt i relation till den psykiatriska vårdens innehåll och förutsättningar
 • reflektera över hur mänskliga rättigheter respekteras och tillvaratas i vården av personer med psykisk ohälsa  

Moment 2: Medicinsk vetenskap med inriktning psykisk ohälsa

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva psykisk ohälsa på individ- och gruppnivå och i olika åldrar ur ett folkhälso- och samhällsperspektiv
 • beskriva och förstå hur stress kan leda till psykisk ohälsa
 • redogöra för etiologi, symtom, diagnostik, behandling och prevention vid psykisk ohälsa och sjukdom
 • redogöra för författningar relevanta för psykiatrisk vård, med särskilt fokus på tvångsvårdslagstiftning

Färdigheter och förmågor Studenten ska efter genomgången kurs:

 • visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar

Moment 3: Verksamhetsförlagd utbildning

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för lagar och författningar gällande psykiatrisk tvångsvård och deras tillämpning

Färdigheter och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • utifrån patientens behov och resurser samt med hänsyn till patientens sjukdomstillstånd, symtom och behandling reflektera över relevanta åtgärder och förhållningssätt utifrån en förståelse av omvårdnad som process
 • utifrån patienters erfarenheter urskilja individuella och kontextuella omständigheter av betydelse för återhämtning vid psykisk ohälsa
 • hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlets effekter och biverkningar med fokus på psykofarmaka  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • visa förståelse för betydelsen av normmedvetenhet i relation till psykisk ohälsa och sjukdom
 • visa på ett etiskt förhållningssätt i mötet med personer med sjukdom och dess närstående
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens
 • identifiera, kontrastera och kritisera egna värderingar och attityder i förhållande till psykisk ohälsa och psykiatrisk vård

Kursinnehåll
Moment 1: Omvårdnad vid psykisk ohälsa

Jämställdhet och jämlik vård med fokus på stigmatisering och diskriminering
Relationens betydelse
Omvårdnad som process
Reflekterande arbetssätt
Vårdkultur
Normmedvetenhet
Återhämtning
Psykologi 

Moment 2: Medicinsk vetenskap med inriktning mot psykiatri

Epidemiologi
Psykiatriska sjukdomstillstånd
Suicid
Neuropsykiatriska funktionshinder
Behandling vid psykisk sjukdom
Somatiska hälsorisker i samband med psykisk sjukdom och behandling
Specifik farmakologi
Läkemedelshantering och läkemedelsberäkning
Författningar 

Moment 3: Verksamhetsförlagd utbildning

Omvårdnad som process
Normmedvetenhet
Etik

Läkemedelsberäkning och hantering


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom egna studier, laborationer, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt. Deltagande i laborationer, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Betyg på verksamhetsförlagd utbildning är tvågradig, godkänd (G) eller underkänd (U). Kursens mål examineras med individuella skriftliga tentamen, seminarier, laborationer samt bedömning av yrkeskompetens under VFU. För att bli godkänd på hel kurs krävs godkänt betyg på alla delar och att obligatoriska moment är genomförda.

Övrigt
Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för kurser innehållande VFU och examensarbete. 

Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg.Övergångsbestämmelser
Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2018 för de studenter som då antas till utbildningen. Utbildningsledare och ämnesansvariga beslutar om individuella studieplaner för studenter som antagits till tidigare utbildningsplan och efter studieuppehåll återupptar studierna enligt nuvarande utbildningsplan. 

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under första året efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för examination och sedan en gång per år ytterligare 2 år, baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

 


Examinator
Git-Marie Ejneborn-Looi

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3
Allgulander, C. (senaste uppl.). Klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur.
Andersson, G. (senaste uppl.). Från patient till person: om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd. Lund: Studentlitteratur.
Ejneborn Looi, G. (2015). Omvårdnad som reflekterande praktik [Elektronisk resurs] : att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård. Doc. avh. Luleå: Luleå tekniska univ., 2015. Luleå.
Gabrielsson, S. & Ejneborn Looi, G. (senaste uppl.). Bemötande i psykiatrin: möten som främjar återhämtning. Stockholm: Gothia fortbildning.
Hejlskov Elvén, B. & Abild, S. (senaste uppl.). Beteendeproblem i psykiatrisk vård: [om lågaffektivt bemötande]. Stockholm: Natur & Kultur.
Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
Wiklund Gustin, L. (Red.). (senaste uppl.). Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur. Endast ett antal utvalda kapitel.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0010Bedömning av verksamhetsförlagd utbildning inkl. seminarium OmvårdnadU G#4.50ObligatoriskV20
0011Rapport OmvårdnadU G VG4.50ObligatoriskV20
0012Tentamen Medicinsk vetenskapU G VG3.00ObligatoriskV20
0013Muntlig tentamen OmvårdnadU G#1.00ObligatoriskV20
0014Muntlig tentamen Medicinsk vetenskapU G#1.50ObligatoriskV20
0015Laboration Medicinsk vetenskapU G#0.50ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2021-02-15