Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Hälsofrämjande och förebyggande vård och omvårdnad 10,5 högskolepoäng

Health promotion and prevention in care and nursing care
Grundnivå, O0100H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Treårig eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E. Samt att kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O0087H Prevention, diagnostik, behandling och omvårdnad. Vård och omvårdnad av människor vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, 19.5hp. O0088H Lärande, organisation och ledarskap, 7.5hp Kursen kräver dessutom följande godkända kurser: O0086H Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso-och sjukvård, 6hp M0091H Vårdrelaterade infektioner och vårdhygien, 1.5hp M0092H Farmakologi och läkemedelsberäkning, 3hp


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse

 • förklara begreppen promotion, primär och sekundär prevention samt rehabilitering
 • förklara och motivera betydelsen av dialog, delaktighet och jämlikhet i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete som tillvaratar människors resurser
 •  redogöra för och förklara hälsofrämjande och preventiva interventioner på individ- och gruppnivå
 • förklara betydelsen av intersektionella faktorer i relation till hälsa/ohälsa och friskhet/sjukdom, utifrån individ- och samhällsperspektiv
 • beskriva inre och yttre resurser hos människan med syfte att främja hälsa och förebygga sjukdom
 • beskriva diagnossystem inom omvårdnad
 • förklara och beskriva skillnaden mellan olika vanligt förekommande läkemedel inom primärvården utifrån farmakologiska egenskaper
 • redogöra för aktuell provtagning vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd, faktorer som kan påverka analysresultat och föreslå åtgärder vid avvikande provsvar
 • redogöra för lagar och författningar som reglerar sjuksköterskans hälsofrämjande och preventiva arbete 

Färdighet och förmåga

 • värdera, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att främja hälsa och förebygga ohälsa ur ett köns- och kulturellt perspektiv
 • utifrån personcentrerad omvårdnad kommunicera med patienter och närstående i syfte att stärka patientens delaktighet och egenvårdresurser
 • analysera, värdera och motivera personers/patienters behov av omvårdnad samt i samråd med patient och närstående föreslå och genomföra omvårdnadsåtgärder
 • föreslå omvårdnads- och medicinska interventioner vid telefonrådgivning och mottagningsbesök inom primärvården
 • utvärdera och journalföra omvårdnad
 • tillämpa ett för patient, personal och miljö säkert handhavande av läkemedel och medicinskteknisk utrustning samt säkert utföra sjukvårdstekniska moment
 • tillämpa grundläggande hygienprinciper för att uppnå patientsäkerhet
 • räkna, bereda och administrera läkemedel korrekt och i relation till gällande författningar samt informera patienten om läkemedlens effekt och biverkningar
 • utföra venös och kapillär blodprovstagning på ett säkert sätt utifrån ordination och provtagningsföreskrifter
 • förutse risker med avvikande provsvar samt ha handlingsberedskap och kunna tillämpa vedertagna strategier för säker vård
 • visa förmåga att reflektera över sjuksköterskans roll och ansvarsområde i relation till andra professioner 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över betydelsen av ett professionellt förhållningssätt gentemot den enskilda individen och dennes närstående
 • diskutera kvalitet och patientsäkerhet inom öppenvård
 • reflektera kring våld i nära relationer

Kursinnehåll
Epidemiologi och folkhälsa
Hälsofrämjande och preventiv vård och omvårdnad i människans livsspann
Bedömning, planering, genomförande, utvärdering samt journalföring av omvårdnad inom
Primärvård
Kommunikation
Personcentrerad vård
Intersektionella faktorer
Miljöns betydelse i relation till hälsa och ohälsa
Våld i nära relationer
Evidensbaserad kunskap
Information och undervisning som stöd för patienter och närstående
Sjukvårds-, egenvårds- och telefonrådgivning
Samverkan med andra professioner inom primärvård
Medicintekniska moment
Läkemedelshantering
Hygienprinciper
Kvalitets- och patientsäkerhetsaspekter
Lagar och författningar

Genomförande
Lärandet sker genom aktiviteter som främjar interaktion mellan studenter och studenter, och
mellan lärare och studenter. I denna kurs kan t.ex. litteraturstudier, arbete i grupp,laborationer/simuleringar,
workshops och seminarier användas för att stödja studentenslärande.
Föreläsningar ges inom valda kunskapsavsnitt. Deltagande i laborationer och simuleringar, workshops, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt

Examination
Kursen examineras genom bedömning av yrkeskompetens, skriftlig individuell tentamen, praktiskt prov, seminarium samt skriftlig inlämningsuppgift. Betygskriterier anges i studiehandledningen. Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt aktivt deltagande i obligatoriska delar. Betyg sätts av examinator.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå inom kompletterande utbildning för sjuksköterskor och är verksamhetsförlagd. Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg. Krav om särskild behörighet för när VFU-kursen är förlagd till Lp2 ska vara uppfyllda senast omtentamensperioden i augusti. Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning  enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.


Examinator
Päivi Juuso

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allgulander, C. (senaste upplagan). Klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur.
*Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.) (senaste upplagan). Klinisk omvårdnad. 1. Stockholm: Liber.
*Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.) (senaste upplagan). Klinisk omvårdnad. 2. Stockholm: Liber.
*Björvell, C. (senaste upplagan). Sjuksköterskans journalföring och informationshantering: en praktisk handbok. Lund: Studentlitteratur.
*Boman, L. & Wikström, C. (senaste upplagan). Medicinsk teknik: [teori, planering och genomförande]. Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A. & Wijk, H. (Red.) (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.
*Ehrenberg, A. & Wallin, L. (Red.) (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.
*Friberg, F. & Öhlen, J. (Red.). (senaste upplagan). Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
*Heise Löwgren, C. (Red.). (senaste uppl.). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber. (Lagar och författningar kan även hämtas via nätet)
*Lindskog, B.I. (senaste upplagan). Medicinsk terminologi. Lund: Studentlitteratur.
*Nordeng, H., Nordeng, H. & Spigset, O. (senaste upplagan). Farmakologi och läkemedelsanvändning. Lund: Studentlitteratur.
*Olsen, L.A. & Hälleberg Nyman, M. (senaste upplagan). Säker läkemedelsberäkning: dos, styrka, mängd. Stockholm: Natur & kultur.
Wiklund Gustin, L. (Red.). (2019). Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

*Litteratur har använts tidigare kurser

Elektronisk resurs:
Läkemedelsboken; https://lakemedelsboken.se/

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Bedömning av yrkeskompetensU G#6.00ObligatoriskH19
0002Praktisk tentamenU G#0.50ObligatoriskH19
0003Individuell skriftlig tentamenU G#2.00ObligatoriskH19
0004SeminariumU G#1.50ObligatoriskH19
0005Skriftlig inlämningsuppgiftU G#0.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21