KURSPLAN

Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård I 7,5 högskolepoäng

Recovery-oriented practice in psychiatric care I
Grundnivå, O0102H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-02-21

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • beskriva och reflektera över upplevelsen av att leva med psykisk ohälsa
  • redogöra och argumentera för relationens betydelse för återhämtning vid allvarliga psykiska problem
  • identifiera individuella behov och resurser hos personer med psykisk ohälsa
  • ge förslag på och argumentera för åtgärder och förhållningssätt som kan främja återhämtning
  • relatera relation, behov och åtgärder i syfte att främja återhämtning vid vård av personer med psykisk ohälsa

Kursinnehåll
  • Inifrånperspektiv på psykisk ohälsa
  • Personlig återhämtning vid allvarliga psykiska problem
  • Omvårdnad som process
  • Återhämtningsinriktad vård
  • Lagstiftning och rättigheter av betydelse för psykiatrisk vård

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter och seminarier.
Kursen är nätbaserad utan fysiska träffar.

Examination
Skriftlig inlämningsuppgift med seminarium.
För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända.

Examinator
Sebastian Gabrielsson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson, G. Bülow, P., Denhov, A., & Topor, A. (2016). Från patient till person: om allvarliga psykiska problem - vardag, vård och stöd. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Gabrielsson, S. & Ejneborn Looi, G. (2018). Bemötande i psykiatrin: möten som främjar återhämtning. (1. uppl.). Stockholm: Gothia fortbildning.
Ejneborn Looi, G. (2015). Omvårdnad som reflekterande praktik: att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård. Doktorsavhandling, Luleå tekniska universitet. Luleå.
Mellgren, Z., Mellgren, Z. & Lundin, L. (2012). Psykiska funktionshinder: stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Sjökvist, I. (red.) (2018). Vändpunkter: berättelser om att leva med psykisk ohälsa. Johanneshov: (H)järnkoll.

Valbar litteratur tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Seminarium IU G#2.00ObligatoriskV20
0002Seminarium IIU G#2.00ObligatoriskV20
0003Skriftlig inlämning och seminariumU G VG3.50ObligatoriskV20