Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Malmgenetiska modeller 7,5 högskolepoäng

Ore Genetic Models
Avancerad nivå, O7009K
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi
Ingår i huvudområde
Geovetenskap

Behörighet

90hp inom geovetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Huvudmålen i kursen: 
1) ha kunskap om malmbildande processer och olika ursprung för hydrotermala malmsystem.
2) ha kunskap om bildningsbetingelser och förekomst för de vanligaste malmtyperna. 
3) kunna förstå och kritiskt diskutera viktiga aspekter av malmbildande processer som ursprung, transport och utfällning av metaller samt betydelsen av fysikaliska och kemiska fällor för malmer.                                                                    
4) ha kunskap om malmbildande processer i ett plattektoniskt perspektiv och malmers geologiska bildningsmiljö. 
5) kunna relatera val av prospekteringsmetoder till malmtypers olika karaktär och lokala förhållanden. 

Kursinnehåll
Genomgång av de vanligaste malmtyperna med avseende på: 
a) bildningsprocesser för: i) magmatiskta, ii) hydrotermala och iii) sedimentära malmer. 
b) malmers uppträdande i ett plattektoniskt perspektiv och kopplingen till plattektoniska processer. 
c) kritiska och diagnostiska parameterar såsom ursprung, transport och utfällning av metaller.                             
d) karakteristiska parametrar som: i) metallzoneringar, ii) omvandlingstyper och zoneringar, iii) bildningstemperatur och iv) värdbergarter. 

Projektarbete i form av kritisk granskning/diskussion av malmgenetiska aspekter baserat på publicerade modeller för en vald malmtyp. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen omfattar föreläsningar där grundläggande teori presenteras och förklaras och omfattar genetiskt viktiga aspekter av malmbildande processerna för de ekonomiskt viktigaste malmtyperna samt obligatoriska övningar med skriftliga rapporter kopplade till respektive malmtyp med fokus på att genetiskt tolka mineralogiska-texturella egenskaper hos malmer. Projektarbete med kritisk granskning av malmgenetiska modeller med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen och obligatoriska övningar med graderat betyg, samt godkänt projektarbete.

Övergångsbestämmelser
Kursen O7009K motsvarar kursen KGO008.

Examinator
Olof Martinsson

Övergångsbestämmelser
Kursen O7009K motsvarar kursen KGO008

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
L. Robb: Introduction to ore-forming processes. Blackwell, 1:st issue, 2005, samt föreläsningsmaterial.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004TentamenG U 3 4 55.50ObligatoriskH13
0008ÖvningarG U 3 4 51.00ObligatoriskV15
0010ProjektarbeteU G#1.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17