KURSPLAN

Malmgenetiska modeller 7,5 Högskolepoäng

Ore Genetic Models
Avancerad nivå, O7009K
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-08

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

90hp inom geovetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Huvudmålen i kursen: 1)ha kunskap om bildningsbetingelser, förekomst och prospekteringspotential för de vanligaste malmtyperna 2)kunna förstå och diskutera viktiga aspekter av malmbildande processer som ursprung, transport och utfällning av metaller samt betydelsen av fysikaliska och kemiska fällor för malmer                                                                    3)ha kunskap om malmbildande processer i ett plattektoniskt perspektiv och malmers geologiska bildningsmiljö 4)kunna föreslå undersökningsmetoder av en malm baserat på givna geologiska data

Kursinnehåll
Genomgång av de vanligaste malmtyperna med avseende på: a) bildningsprocesser för: i) magmatiskta, ii) hydrotermala och iii) sedimentära malmer. b) malmers uppträdande i ett plattektoniskt perspektiv. c) kritiska och diagnostiska parameterar såsom ursprung, transport och utfällning av metaller.                             d) karakteristiska parametrar som: i) metallzoneringar, ii) omvandlingstyper och zoneringar, iii) bildningstemperatur och iv) värdbergarter. Presentation av ”case studies” indiviuellt både i skriftlig och muntlig form. Varje student väljer en malmtyp som presenteras för de övriga på kursen. Därefter diskuteras varje presentation gemensamt i gruppen under ledning av examinatorn. Varje student lämnar en skriftlig rapport på sitt utvalda ”case study”. Dessa rapporter rättas och granskas kritiskt av en annan student under överinseende av examinator.

Genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, övningsuppgifter samt muntliga presentationer.

Examination
Tentamen, samt godkända övningar och muntlig presentation. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov. Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.

Examinator
Olof Martinsson

Övergångsbestämmelser
Kursen O7009K motsvarar kursen KGO008

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
L. Robb: Introduction to ore-forming processes. Blackwell, 1:st issue, 2005, samt föreläsningsmaterial.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Tentamen5.5G U 3 4 5
0008Övningar1.0G U 3 4 5
0009Muntlig presentation1.0U G#