KURSPLAN

Omvårdnad inom ambulanssjukvård III, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 Högskolepoäng

Nursing in Prehospital Care III, practice
Avancerad nivå, O7012H
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2017-02-10

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

M7002H Medicinsk vetenskap inom ambulanssjukvård 7,5 hp O7031H Omvårdnad, examensarbete inom ambulanssjukvård 15 Hp O7010H Omvårdnad inom ambulanssjukvård I, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp, godkänd på prov verksamhetsförlagd utbildning O7011H Omvårdnad inom ambulanssjukvård II, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp, godkänd på prov verksamhetsförlagd utbildning samt avslutade kurser med godkänt betyg för: O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 hp M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
självständigt   observera, bedöma och analysera svårt sjuka/skadades   patienters behov av omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder, argumentera för dessa och kunna tillämpa dem
värdera och ta ställning till omvårdnadsåtgärder utifrån patientens behov
motivera och  tillämpa evidensbaserad omvårdnad utifrån en klinisk frågeställning
förklara och motivera  för ledningsfunktioner och arbetssätt vid katastrofer och olyckor
• samverka med olika instanser prehospitalt på skadeplats
• dokumentera det prehospitala förloppet och rapportera till mottagande instans
integrera kunskap samt analysera, bedöma och  hantera komplexa frågeställningar och situationer
visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt  gentemot patienter och deras närstående
visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer
självständigt bedöma den sjukes eller skadades somatiska och psykiska status och omedelbara behov samt visa förmåga att genomföra de åtgärder som krävs för patienter under starkt varierande förhållanden
medverka vid och självständigt utföra  undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets  slutskede
• tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer
visa självkännedom och empatisk förmåga
visa på ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
• tillämpa 
aktuella lagar och författningar
• dokumentera vård och omvårdnad
• dokumentera vetenskapligt
identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens


Kursinnehåll
 • Omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder av sjuk/svårt skadad vid omhändertagande med fokus på nedkyld/drunknad, kemiskt kontaminerad, intoxikerad och vid hotande förlossning prehospitalt
 • Sjukvårdsledning vid katastrof/större olycka
 • Etik
 • Ledarskap
 • Losstagning
 • Evidensbaserad omvårdnad
 • Aktuella lagar och författningar
 • Dokumentation av vård och omvårdnad
 • Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Deltagande i seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
 • Skriftlig tentamen.
 • Bedömning av yrkeskompetens.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till ambulanssjuksköterska och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6th ed.). Washington, D.C.: American Psychological Association.
*Clarke, D., & Ketchell, A. (2014). Att vårda akut sjuka vuxna -Prioriteringar vid bedömning och omhändertagande. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
*Jacobson, G., & Öberg, P.Å. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. Stockholm: Svenska fören. för medicinsk teknik och fysik.
*Jevon, P., & Ewens, B. (Red.). (2014). Att övervaka patienter med livshotande sjukdom. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3:e rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Larsson, A., & Rubertsson, S. (Red.). (2012). Intensivvård. Stockholm: Liber.
*National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). Advanced medical life support: An assessment-based approach. (senaste upplagan). St. Louis, MO: Mosby/JEMS.
Nilsson, H., & Kristiansson, T. (2015). Katastrofmedicinsk beredskap: att leda sjukvård på ett särskilt sätt. Lund, Studentlitteratur. 2015
*Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. (10th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
*Raadu, G. (Red.). (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Liber.
*Suserud, B.-O., & Svensson, L. (Red.). (2016). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber AB.
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
*Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4.,[rev.] uppl.). Lund: Studentlitteratur.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Verksamhetsförlagd utbildning6.0U G VG
0006Individuell skriftlig tentamen och seminarium1.0U G VG
0007Individuell skriftlig tentamen och praktisk examination0.5U G#