Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnad inom ambulanssjukvård III, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 högskolepoäng

Nursing in Prehospital Care III, practice
Avancerad nivå, O7012H
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

M7002H Medicinsk vetenskap inom ambulanssjukvård 7,5 hp O7031H Omvårdnad, examensarbete inom ambulanssjukvård 15 Hp O7010H Omvårdnad inom ambulanssjukvård I, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp, godkänd på prov verksamhetsförlagd utbildning O7011H Omvårdnad inom ambulanssjukvård II, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp, godkänd på prov verksamhetsförlagd utbildning samt avslutade kurser med godkänt betyg för: O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 hp M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs kunna:
 • självständigt observera, bedöma, analysera, åtgärda och dokumentera svårt sjuka/skadades patienters behov av omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder, argumentera för dessa och kunna tillämpa dem i att:
 • värdera och ta ställning till omvårdnadsåtgärder utifrån patientens behov
 • motivera och tillämpa evidensbaserad omvårdnad utifrån en klinisk frågeställning
 • medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
 • dokumentera det prehospitala förloppet och rapportera till mottagande instans
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och i situationer under starkt varierande förhållanden
 • förklara och motivera för ledningsfunktioner och arbetssätt vid katastrofer och olyckor
 • samverka med olika instanser prehospitalt på skadeplats
 • tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer
 • visa självkännedom med en reflekterande och empatisk förmåga
 • tillämpa aktuella lagar och författningar
 • dokumentera vetenskapligt
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
 • Omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder av sjuk/svårt skadad vid omhändertagande med fokus på nedkyld/drunknad, kemiskt kontaminerad, intoxikerad och vid hotande förlossning prehospitalt
 • Sjukvårdsledning vid katastrof/större olycka
 • Etik
 • Ledarskap
 • Losstagning
 • Evidensbaserad omvårdnad
 • Aktuella lagar och författningar
 • Dokumentation av vård och omvårdnad
 • Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Deltagande i seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
 • Skriftlig tentamen.
 • Bedömning av yrkeskompetens.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till ambulanssjuksköterska och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 4
*AMLS: Advanced Medical Life Support. National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). (senaste upplagan). St. Louis, MO: Mosby/JEMS.
*Clarke, D. & Ketchell, A. (red.) (senaste upplagan). Att vårda akut sjuka vuxna: prioriteringar vid bedömning och omhändertagande. Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A. (red.) (senaste upplagan). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
*Jevon, P. & Ewens, B. (red.) (senaste upplagan). Att övervaka patienter med livshotande sjukdom. Lund: Studentlitteratur.
*Kvale, S. & Brinkmann, S. (senaste upplagan). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
*Lindén, M. & Öberg, P.Å. (red.) (senaste upplagan). Jacobsons teknik i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur.
Nilsson, H. & Kristiansson, T. (senaste upplagan). Katastrofmedicinsk beredskap: att leda sjukvård på ett särskilt sätt. Lund, Studentlitteratur.
*Suserud, B. & Lundberg, L. (red.) (senaste upplagan). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber.
*Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (senaste upplagan). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB.
*Willman, A. (red.) (senaste upplagan). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur*Litteraturen har använts i tidigare kurser
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Verksamhetsförlagd utbildningU G VG *6.00ObligatoriskV17
0006Individuell skriftlig tentamen och seminariumU G VG *1.00ObligatoriskV17
0007Individuell skriftlig tentamen och praktisk examinationU G#0.50ObligatoriskV17

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-12-28