KURSPLAN

Prospektering 7,5 Högskolepoäng

Exploration
Avancerad nivå, O7018K
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2010-02-19

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-08

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Malmgeologi
Ämnesgrupp (SCB)
Geovetenskap och naturgeografi

Behörighet

90hp inom geovetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomförd kurs skall studenten ha uppnått följande mål:
-kunskap om geologiska, geofysiska och geokemiska prospekteringsmetoder och hur de används i olika skeden av en prospekteringskampanj.
-kunskap om olika borrmetoder och planering av borrprogram vid prospektering samt provtagning.
-kunskap om metoder för kartering och provtagning i fält.
-viss kännedom om förberedande och uppföljande arbete vid prospektering, samt lagar och förordningar som berör prospektering och undersökningstillstånd.
-kännedom om strategier för val av geografiska målområden vid prospektering och betydelsen av lokala faktorer.
- viss kännedom om prisstyrande faktorer för malmer och industrimineral.
-kännedom om dataprogram för behandling av geografisk, geologisk, geofysik och geokemisk information.


Kursinnehåll
Prisbildning och marknadsmekanismer för metaller och industrimineral. Strategier för prospektering. Geologiska, geofysiska och geokemiska prospekteringsmetoder. Borrmetoder och borr program. Provtagnings- och karteringsmetodik. Lagar och förordningar.


Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar som ägnas åt genomgång av grundläggande teori, praktiska tillämpningar som fältkartering, borrkärnekartering och provtagning. Dessutom ingår ett projektarbete som omfattar planering och tänkt genomförande av en prospekteringskampanj.


Examination

Godkända övningsuppgifter samtskriftlig tentamen med differentierade betyg. Redovisning av projektrapporter muntligt och skriftligt.
Student som underkänts vid fem provtillfällen har ej rätt att genomgå ytterligare prov.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå och ingår i civilingenjörsprogrammet Naturresursteknik samt masterprogrammet i Geovetenskap.

Övergångsbestämmelser

Kursen är ny.


Examinator
Olof Martinsson

Litteratur. Gäller från Vår 2011 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Evans, Whateley & Moon. Introduction to Mineral Exploration. Blackwell, 2006.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0005Skriftlig tentamen4.5G U 3 4 5
0006Övningsuppgifter1.0U G#
0007Projektuppgift2.0G U 3 4 5