KURSPLAN

Omvårdnad inom operationssjukvård II verksamhetsförlagd utbildning 7,5 högskolepoäng

Nursing in Theatre Nursing II, Practice
Avancerad nivå, O7020H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Fastställd av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15.

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-01-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 hp M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp M7006H Medicinsk vetenskap inom operationssjukvård 7,5 hp O7019H Omvårdnad inom operationssjukvård I, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp Kursen kräver följande godkända prov: Modul 0002 Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp i kurs O7019H


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter genomgången kurs under handledning och utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:
- argumentera för val av omvårdnadsinterventioner utifrån ett evidensbaserat arbetssätt och etiska principer
 - tillämpa fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i perioperativ omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder för personer i alla åldrar som genomgår kirurgi av allmän karaktär
 - redogöra för funktionen av och använda medicinsk teknik inom operationssjukvård
 - redogöra för och tillämpa kvalitativa forskningsmetoder för dataanalys med fokus på tematisk innehållsanalys
 - ge förslag på metoder för att planera, följa upp och utveckla verksamheten inom operationssjukvården
 - tillämpa gällande lagar och författningar
 - dokumentera vård och omvårdnad
 - dokumentera vetenskapligt

Kursinnehåll
Att vara sjuk och genomgå en akut eller planerad operation och upplevelsen av att vara närstående
Kvalitativa forskningsmetoder för datainsamling: tillämpning av intervju- och observationsmetodik
Kvalitativa forskningsmetoder för dataanalys med fokus på tematisk innehållsanalys
Etik
Forskningsetik
Perioperativ omvårdnad av personer i alla åldrar och instrumentering inom allmän-, urologisk och gynekologisk kirurgi
Att förebygga kirurgiska infektioner
Omhänderta biologiska preparat och prover för säker diagnos
Medicinskt indicerade åtgärder och medicinsk teknik
Evidensbaserad omvårdnad
Dokumentation av vård och omvårdnad
Organisation och teamarbete inom operationssjukvård
Aktuella lagar och författningar
Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning

Genomförande
Undervisningen och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter och i verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Närvaro är obligatorisk vid verksamhetsförlagd utbildning och seminarier.

Examination
Skriftlig tentamen. Bedömning av yrkeskompetens. För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända.

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till operationssjuksköterska och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 
 
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. (6. ed.) Washington, D.C.: American Psychological Association..
*Dåvøy, G. M., Hansen, I., & Eide, P. H. (2012). Operationssjukvård: operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
*Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Öhlén, J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
*Jacobson, B., & Öberg, P.Å. (2011). Teknik i praktisk sjukvård. Stockholm: Svenska föreningen för medicinsk teknik och fysik.
*Haglund, U., & Hamberger, B. (Red.). (2017). Kirurgi. Stockholm: Liber.
* Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination. Lund:
*Hovind, I.L. (Red.). (2013). Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

*Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
*Lindvall, L., & von Post, I. (2008). Perioperativ vård – att förena teori och praxis. Lund: Studentlitteratur.

*Raadu, G. (Red). (senaste upplagan). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Liber.
*Rothrock, J.C. (Ed.). (2018). Alexander’s care of the patient in surgery. St Louis Missouri: Mosby.
*Socialstyrelsen (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett kunskapsunderlag (Elektronisk resurs). Stockholm: Folkhälsomyndigheten.
Svenska rådet för hjärt-lungräddning. (2011). Avancerad hjärt-lungräddning till barn: kursbok. Göteborg: Stiftelsen för HLR.
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.
*Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2016). Evidensbaserad omvårdnad- en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.


*Litteraturen har använts i tidigare kurser.
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Verksamhetsförlagd utbildningU G VG *6.00ObligatoriskH16
0003Individuell skriftlig tentamenU G VG *1.50ObligatoriskH16