Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Omvårdnadens organisation, ledning och utveckling med fokus på psykiatrisk vård 7,5 högskolepoäng

Organisation, Management and Development within Psychiatric Nursing Care
Avancerad nivå, O7028H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska Kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande M7009H Medicinsk vetenskap psykiatrisk vård O7024H Omvårdnad inom psykiatrisk vård O7044H Omvårdnadsinterventioner inom psykiatrisk vård


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

- reflektera kring och redogöra för organisationens betydelse för det psykiatriska omvårdnadsarbetet
- reflektera kring och redogöra för sjuksköterskans roll som ledare i det psykiatriska omvårdnadsarbetet
- identifiera behov av och redogöra för metoder för systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt kontinuerligt förbättringsarbete
- redogöra för och tillämpa forskningsmetoder för dataanalys med fokus på systematiska litteraturöversikter
- tillämpa gällande lagar och författningar
- dokumentera vetenskapligt


Kursinnehåll
Forskningsetik
Aktuella lagar och författningar
Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning
Sjuksköterskans roll som chef och ledare i psykiatrisk vård  
Kvalitetsarbete
Patientsäkerhet
Förbättringsarbete
Aktuella lagar och författningar
Vetenskaplig dokumentation och kritiskt förhållningssätt

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, laborationer, studieuppgifter och seminarier.

Examination
Kursens mål examineras genom seminarier och individuell skriftlig tentamen.
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till sjuksköterska inom psykiatrisk vård.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Edberg, A. (red.) (2013). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
* Heise Löwgren, C (Red.) (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Stockholm:Liber.
* Henricson, M. (red.) (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
* Wiklund Gustin, L. (red.) (2019). Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
* Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

* Litteraturen har använts i tidigare kurser.
Förteckning över artiklar, rapporter och avhandlingar finns i studiehandledningen.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Seminarium omvårdnadens organisation, ledning och utvecklingU G#3.00ObligatoriskH17
0005Skriftlig tentamen omvårdnadens org, ledning och utvecklingU G VG *4.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-12-05

Reviderad
av Prefekt vid Instotutionen för hälsovetenskap 2020-01-14