KURSPLAN

Omvårdnad, examensarbete inom psykiatrisk vård 15 högskolepoäng

Nursing, Thesis
Avancerad nivå, O7034H
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Fastställd av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2008-05-30.

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2020-06-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: O7044H Omvårdnadsinterventioner inom psykiatrisk vård O7028H Omvårdnadens organisation, ledning och utveckling med fokus på psykiatrisk vård Kursen kräver dessutom följande godkända kurser eller prov: M7009H Medicinsk vetenskap psykiatrisk vård O7024H Omvårdnad inom psykiatrisk vård


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs ha fördjupade kunskaper i att genomföra ett empiriskt vetenskapligt arbete inom omvårdnad med fördjupning inom psykiatrisk vård. Detta innebär att självständigt under handledning kunna:

  • planera, genomföra och dokumentera ett vetenskapligt arbete i ämnet omvårdnad inom psykiatrisk vård
  • formulera en vetenskaplig omvårdnadsfrågeställning
  • systematiskt söka vetenskaplig litteratur i elektroniska databaser
  • kritiskt granska och värdera vetenskapliga studier
  • tillämpa forskningsetiska principer och skriva en forskningsetisk ansökan

Kursinnehåll
I kursen skall studenten planera, genomföra och dokumentera ett empiriskt vetenskapligt arbete. I detta ingår sökning och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur i för ämnet omvårdnad relevanta databaser samt insamling, analys och sammanställning av empirisk data. I kursen ingår även att träna och genomföra opponent- respektive respondentskap samt att tillämpa kunskaper om relevant forskningsdesign och forskningsetik.

Genomförande
Kursen genomförs som ett självständigt arbete med obligatorisk handledning. Handledare utses av institutionen. Regelbundna seminarier som följer arbetsprocessen ingår i kursen, närvaro är obligatoriskt vid seminarierna.

Examination
Examensarbetet examineras i form av en skriftlig rapport som presenteras vid ett seminarium med opponent respektive respondentskap.

Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård.

Examinator
Åsa Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Henricson, M. (red.) (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Trost, J. (2013). Att vara opponent. (2., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
*Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Vetenskapligt arbeteU G VG *15.00ObligatoriskH12Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »