KURSPLAN

Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet 7,5 Högskolepoäng

Nursing care with focus on ageing well
Avancerad nivå, O7046H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2011-02-07

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-12

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
1.    beskriva olika teorier om åldrandet, samt visa förmåga att analysera samt bedöma hur
synen på åldrandet kan påverka utformning av omvårdnad för äldre.
2.    visa förmåga att intervjua och att tolka livsberättelser, samt relatera dessa livsberättelser
till teorier om åldrandet och till den äldres sociala situation.
3.    självständigt bedöma behov, planera, omsätta och utvärdera preventiva åtgärder och
omvårdnadsåtgärder för att stödja äldre i deras åldrande.

Kursinnehåll
Kursinnehåll
-teorier om åldrandet
-begrepp inom gerontologi
-att vara äldre i samhället
-betydelsen av klass, genus och etnicitet
-att åldras i ett livsloppsperspektiv
-prevention och hälsopromotion
-intervjumetodik

Genomförande
Kursen ges i samarbete med Högskolan Gävle på halvfart och är nätbaserad. Den pedagogiska grundsynen baseras på att studenten har kunskap och erfarenhet med sig. Studenten förutsätts vara aktiv och delaktig i sin utbildning och ansvarig för sin egen inlärningsprocess. Strävan är att studenten utvecklar en förmåga att analysera, förklara och värdera samband mellan begrepp och fenomen som studeras. Lärandet stimuleras av egenaktivitet, i utbyte och interaktion med andra samt med anknytning till studentens egen kunskap och tidigare erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och riktade studieuppgifter anpassade till verksamhetsanknuten utbildning.

Examination
Mål 1 examineras genom skriftlig individuell inlämningsuppgift
Mål 2-3 examineras genom skriftlig individuell examinationsuppgift
Därtill krävs för godkänt betyg att studieuppgifter och läraktiviteter i aktuell lärplattform är genomförda.

Övrigt
Kursen ingår i specialistutbildning inom Äldre vård och ges på avancerad nivå. Kursen ges av Högskolan i Gävle

Examinator
Stefan Sävenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Erikson, E.H, (2004). Den fullbordade livscykeln. Stockholm, Natur och kultur.
Norberg, A., Lundman, B., Santamäki Fisher, R.(red) (2012). Det goda åldrandet, Lund, Studentlitteratur.
Polit, DF, Beck, CT (senaste upplagan). Nursing research; Generating and assessing evidence for nursing practice. Lippincott: Williams & Wilkings.
Skott,C. (2004). Berättelser teorier och praktik: narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv. Lund, Studentlitteratur.
Tornstam, L. (2005). Åldrandets socialpsykologi (7ed). Stockholm, Nordenstedts akademiska förlag.
Wadensten, B. (2006). An analysis of psychosocial theories of ageing and their relevance to practical gerontological nursing in Sweden. Scandinavian journal of Caring Science, 20, 347-354
Wadensten, B., Carlsson, M. (2003). Theory-driven guidelines for practical care o folder people, based on the theory of gerotranscendence. Journal of Advanced Nursing, 41 (5), 462-470

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig tentamen, individuella uppgifter, Gruppuppgifter7.5U G VG