Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet 7,5 Högskolepoäng

Organisation, Management and Development in Nursing Care
Avancerad nivå, O7047H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Kandidatexamen i omvårdnad


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten ha:

Kunskap och förståelse

- om hur omvårdnadsarbetet påverkas av politiska beslut
- om vårdteamet och dess betydelse för omvårdnadsarbetet
- för att kunna motivera och stödja personal i att bearbeta upplevelser i
Omvårdnadsarbetet

Färdighet och förmåga

- att granska, analysera och värdera styrdokument för att omsätta dem i
omvårdnadsarbetet
- att leda och utveckla omvårdnadsarbetet i samverkan med teamet och med stöd
av kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete

  Värderingsförmåga och förhållningssätt

-för att med stöd av etiska principer kunna värdera etiska konflikter och dilemman
som kan uppstå i en offentligt reglerad vårdverksamhet


Kursinnehåll
Organisering av omvårdnadsarbetet

- Styrdokument som reglerar vården och omsorgen
- Dokumentanalys som forskningsmetod
- Samverkan mellan vårdgivare
- Etiska dilemman i organisationer

Teamarbete

- Teamledning
- Teamets roller och värderingar
- Arbetsklimatets betydelse för omvårdnadsarbetet
- Intervjuanalys som forskningsmetod
- Utveckling av omvårdnadsarbetet genom kvalitetssäkring

Ledarskap

- Ledarskapets betydelse i omvårdnadsarbetet

Genomförande
Kursen är en delkurs i programmet specialistsjuksköterskor med inriktning mor vård av äldre. Den genomförs av Mittuniversitetet i samarbete med Luleå tekniska universitet. Studierna bedrivs på distans, enskilt och i grupp via en webbplattform. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Verksamhetsanknutna studier genomförs med inriktning mot organisation och ledarskap samt kvalitets- och utvecklingsarbete av omvårdnaden av den äldre människan. http://www.miun.se/Mittuniversitetet/Utbildning/Utbildningsinformation/Kursplaner/Visa-kursplan/?KursplanID=3767

Examination
Organisering av omvårdnadsarbetet, 3 hp
Examinationen omfattar en skriftlig examination i grupp där ämnesspecifika
kunskaper, 1 hp och forskningsmetod, 0,5 hp examineras.
Verksamhetsanknutna studier omfattande 1,5 hp examineras individuellt

Teamarbete, 3 hp
Examinationen omfattar en skriftlig individuell examination där ämnesspecifika
kunskaper, och forskningsmetod, 1,5 hp examineras.
Verksamhetsanknutna studier omfattande 1,5 hp examineras individuellt med
hjälp av AssCe för avancerad nivå

Ledarskap, 1,5 hp
Examinationen omfattar en ämnesspecifik individuell skriftlig examination

Betygskriterier:
För att erhålla betyget (G), dvs. godkänt betyg på kurs, krävs att alla examinationer
Är godkända. För betyget väl godkänd (VG) krävs väl godkänt betyg på de tre individuella examinationerna och godkänt betyg på gruppuppgiften.

Övrigt
Kursen ingår i specialistutbildning inom Äldre vård och ges på avancerad nivå. Kursen ges av Mittuniversitetet.

Examinator
Stefan Sävenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Obligatorisk litteratur
Angelis, J. & Jordahl, H. Att styra och leda äldreomsorg: Hur går det till och vad kan förbättras? Upplaga: senaste utgåvan Förlag: SNS
Bäck, H. Larsson, T. (2008) Den svenska politiken, Liber,
Edberg, A-C. m.fl. (Red). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans
Specialistområden, Senaste upplagan, Studentlitteratur
Nordenfelt, L. (Red.) (2010). Värdighet i vården av äldre personer, Senaste upplagan, Studentlitteratur
Polit, D.F. & Beck C.T.Nursing Research:generating and assessing evidence for nursing practice, senaste utgåvan, Lippincott Williams & Wilkins
Raadu G. (sammanställd av), Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården, senaste upplagan, Liber
Sobel, L. & Holm, S. Chefen som coach. En praktisk handbok i det nya ledarskapet, Senaste utgåvan, Liber

Vetenskapliga artiklar tillkommer

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Organisering av omvårdnadsarbetet3.0U G VG
0002Teamarbete3.0U G VG
0004Ledarskap1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2011-02-07

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-12