Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Systematisk litteraturöversikt 7,5 Högskolepoäng

Systematic literature review
Avancerad nivå, O7063H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Yrkesexamen arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad eller motsvarande omfattande 180 hp alternativt kandidatexamen inom huvudområde arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, hälsovetenskap eller motsvarande omfattande 180 hp.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-Kritiskt värdera metoder och procedurer vid systematiska litteratursöversikter

-Identifiera frågeställningar av betydelse för det egna huvudområdet som kan besvaras genom metoder inom systematiska litteraturöversikter

-Visa förmåga att använda forskningssyntes som en vetenskaplig process

-Reflektera över forskningsetiska aspekter relaterat till vetenskaplig process vid systematiska litteraturöversikter

-Reflektera över det bidrag litteraturöversikter tillför inom det egna huvudområdet

-Visa förmåga att föra ett metodkritiskt resonemang relaterat till systematiska litteraturöversikter


Kursinnehåll
Metoder för systematiska litteraturöversikter
 
Formulera en tydlig frågeställning
 
Datainsamling av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar
 
Kvalitetsgranskning av artiklar
 
Forskningsetiska aspekter
 
Bearbetning och analys av kvalitativt och kvantitativt material
 
Metodkritiskt resonemang
 
Granska och värdera hur systematiska litteraturöversikter tillämpats inom det egna huvudområdet

Genomförande

För kursens genomförande förutsätts att studenten aktivt söker kunskap och löser problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt. Det innebär att studenten tar eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål genom att planera innehåll och tid. Kursens innehåll bearbetas genom litteraturstudier, föreläsningar, och seminarier. Kursen ges som distanskurs och är helt webbaserad vilket förutsätter tillgång till dator med webbkamera.


Examination

Samtliga kursmål examineras genom en skriftlig individuell uppsats som examineras vid ett seminarium genom opponent- respondentskap.  

Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.  


Övrigt

Kursen ges på avancerad nivå. Kursen kan ges på engelska.
Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.


Examinator
Stefan Sävenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Cooper, H.M. (Kommande 2016). Research Synthesis and Meta-Analysis. A Step-By-Step Approach. (5th ed.). New York: Sage Publication Inc.
*Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice (10th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

*Litteraturen har använts i tidigare kurser

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig tentamen7.5U G VG

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-12