Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Värdighet och välbefinnande i åldrandet och i livets slutskede 7,5 Högskolepoäng

Dignity an wellbeing in old age and in palliative care
Avancerad nivå, O7065H
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

Yrkesexamen inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi eller närliggande professioner inom hälsovetenskaperna. Förkunskaper motsvarande kvantitativ och kvalitativ metod på avancerad nivå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
  1. Med utgångspunkt från centrala etiska begrepp och principer, självständigt beskriva och reflektera över omvårdnad av äldre personer i olika livssituationer, inkluderat livets slutskede, relaterat till den äldre personens unika behov och upplevelser.
  2. Reflektera över och tillämpa ett etiskt förhållningssätt i etiskt svåra situationer i vård av äldre.
  3. Reflektera över och tillämpa kunskap om hur ett värdegrundsarbete bland personal kan genomföras i vård av äldre
  4. Reflektera över och tillämpa kunskap om hur den palliativa vårdfilosofin kan tillämpas tillsammans med ett etiskt förhållningssätt inom omvårdnad av äldre personer i livets slutskede.
  5. Tillämpa observation som strukturerad datainsamlingsmetod och reflektera över dess tillämpning inom vetenskapliga studier av omvårdnad bland äldre
  6. Reflektera över forskningsetiska frågeställningar vid vetenskapliga studier av omvårdnad bland äldre personer och praktiskt tillämpa forskningsetiska principer
  7. Identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens

Kursinnehåll
Centrala etiska begrepp/etiska överväganden
Värdegrundsarbete
Etiska överväganden i vård av äldre personer i livets slutskede
Etiska överväganden inom tillämpning av välfärdsteknologi
Etiska överväganden i förhållande till demenssjukdom och multisjukdom
Fysiska begränsningar
Forskningsetik
Observationsmetodik
Vetenskaplig dokumentation

Genomförande
Kursen ges på halvfart och är nätbaserad. Den pedagogiska grundsynen baseras på att studenten har kunskap och erfarenhet med sig. Studenten förutsätts vara aktiv och delaktig i sin utbildning och ansvarig för sin egen inlärningsprocess. Strävan är att studenten utvecklar en förmåga att analysera, förklara och värdera samband mellan begrepp och fenomen som studeras och kan visa att de kan tillämpa sin kunskap. Lärandet stimuleras av egen aktivitet, i utbyte och interaktion med andra samt med anknytning till studentens egen kunskap och tidigare erfarenhet. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och riktade studieuppgifter anpassade till verksamhetsanknuten utbildning.

Examination
Mål 1-3 samt 7. Individuell skriftlig tentamen i form av en litteratursammanställning. Tentamen består av att granska och värdera centrala etiska begrepp i vetenskaplig litteratur och redogöra för dess tillämpning i förhållande till värdegrundsarbete i vård av äldre, omvårdnad av personer med demens och multisjukdom, samt vid användning av välfärdsteknologi.

Mål 1, 4 samt 7. Individuell skriftlig tentamen i form av en litteratursammanställning. Tentamen består av att granska och värdera centrala etiska begrepp i vetenskaplig litteratur och redogöra för dess tillämpning i förhållande till tillämpning av den palliativa vårdfilosofin i vård av äldre i livets slutskede.

Mål 1,3,4,5 och 6. Grupptentamen i form av verksamhetsanknuten inlärningsuppgift som följs upp i ett seminarium. Tentamen består av tillämpning av och etisk reflektion över observationer av personals kommunikation om äldre i praktisk vårdverksamhet.

För godkänd kurs krävs att kursens alla delar är genomgångna och godkända. För betyget väl godkänd krävs väl godkänt betyg i båda individuella tentamen.

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå och ingår i specialistutbildning inom Äldrevård.

Examinator
Stefan Sävenstedt

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Polit, D. F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research. Principles and methods. Philadelphia, New York, Baltimore: Lippincott.
Nordenfelt, L. (Red.). (2010). Värdighet i vården av äldre personer. Lund: Studentlitteratur.
T Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg,F.,Wallin,L., Wijk, H. & Ählen,J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå-kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur
Tabloski, PA. (2006). Gerontological nursing. Upper Saddle River,N.J.: Pearson Pretice Hall.
Palliativ bok.
Ternestedt, B-M., Österlind, J., Henoch, I., & Andershed, B. (2012). De 6 S:n: En modell för personcentrerad palliativ vård. Lund: Studenlitteratur, Lund

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell skriftlig tentamen3.0U G VG
0002Individuell skriftlig tentamen2.0U G VG
0003Grupptentamen2.5U G#

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2016-02-12