KURSPLAN

Intensivvård, Verksamhetsförlagd utbildning I 7,5 högskolepoäng

Intensive Care I, Practice
Avancerad nivå, O7069H
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H Omvårdnad inom akutsjukvård 7,5 hp M7001H Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7,5 hp


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • beskriva hur svårt sjuka eller skadade personer och deras närstående kan uppleva sin förändrade livssituation i samband med intensivvård eller en operation
  • redogöra för olika kvalitativa forskningsmetoder och kunna formulera forskningsfrågor utifrån kvalitativ forskningsdesign
  • utifrån ett etiskt förhållningssätt under handledning bedöma behov av, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder för personer som vårdas inom intensivvård eller efter en operation
  • redogöra för funktionen av och under handledning använda medicinsk teknik inom intensivvård
  • visa självkännedom och empatisk förmåga
  • tillämpa gällande lagar och författningar
  • dokumentera vård och omvårdnad
  • dokumentera vetenskapligt
  • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens för att kunna bedriva en säker vård

Kursinnehåll
Att vara svårt sjuk eller skadad och upplevelsen av att vara närstående
Metoder för att förstå behovet av omvårdnad inom intensivvård eller i samband med en operation
Tillämpning av kvalitativa forskningsmetoder
Forskningsetik
Omvårdnadsåtgärder och medicinskt indicerade åtgärder till personer med svikt eller hotande svikt i vitala funktioner
Etik
Postoperativ omvårdnad och smärtlindring
Medicinsk teknik inom intensivvård; principer för och hantering av medicinteknisk apparatur och sjukvårdstekniska moment
Evidensbaserad omvårdnad
Dokumentation av omvårdnad
Aktuella lagar och författningar
Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Deltagande i seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Skriftlig tentamen och/eller seminarium
Bedömning av yrkeskompetens

Betygskriterier för G  anges i studiehandledningen.

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till intensivvårdssjuksköterska och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Godkänt kursbetyg för denna kurs utgör särskild behörighet för VFU-kurser.

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas. 


Examinator
Åsa Engström

Övergångsbestämmelser
Kursen O7069H motsvarar kursen O7016H

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
*Aitken, L., Marshall, A., & Chaboyer, W. (2016). ACCCN's Critical Care Nursing. Elsevier Health Sciences.
Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination. Lund: Studentlitteratur.
*Larsson, A., & Rubertsson, S. (Red.). (2012). Intensivvård. Stockholm: Liber.
Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvård. https://www.socialstyrelsen.se/halso-ochsjukvard
Socialstyrelsen. Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS). https://www.socialstyrelsen.se/sosfs
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. https://www.sbu.se/
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.

Referenslitteratur

*Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3:e rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
*Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C., Nilsson, R. & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.


* Litteraturen har använts i tidigare kurser.
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen

Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Verksamhetsförlagd utbildningU G#6.00ObligatoriskH19
0002Individuell skriftlig tentamen och/eller seminariumU G#1.50ObligatoriskH19