Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Intensivvård, Verksamhetsförlagd utbildning III 7,5 högskolepoäng

Intensive Care III, Practice
Avancerad nivå, O7071H
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Omvårdnad
Ämnesgrupp (SCB)
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Behörighet

O7009H omvårdnad inom akutsjukvård 7.5 hp M7001H medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7.5 hp M7004H Medicinsk vetenskap inom intensivvårdvård O7069H Omvårdnad inom intensivvårdvård I O7070H Omvårdnad inom intensivvårdvård II Kursen förutsätter följande godkända prov: Modul 0001 Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp i kurs O7069H Modul 0001 Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp i kurs O7070H


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs kunna: 
 • självständigt ansvara för och leda omvårdnaden av svårt sjuka eller skadade patienter inom intensivvårdssjuksköterskans ansvarsområde
 • självständigt observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem samt kunna initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder och omvårdnadsåtgärder utifrån patientens behov 
 • utifrån ett etiskt förhållningssätt självständigt ansvara för och leda omvårdnaden i livets slutskede
 • medverka vid undersökningar och behandlingar i livets slutskede 
 • redogöra för funktionen av och självständigt använda medicinsk teknik inom intensivvård
 • tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer med fokus på ledning och agerande i sjukvårdsgrupp 
 • Med fokus på jämställdhet beskriva och analysera organisation och ledarskap inom akutsjukvården
 • visa självkännedom och empatisk förmåga  
 • tillämpa aktuella lagar och författningar 
 • dokumentera vård och omvårdnad 
 • dokumentera vetenskapligt 
 • identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin kompetens för att kunna bedriva en säker vård

Kursinnehåll

 • Omvårdnadsåtgärder och medicinskt indicerade åtgärder till svårt sjuka eller skadade patienter inom intensivvård baserade på ett evidensbaserat arbetssätt
 • Omvårdnadsåtgärder och medicinskt indicerade åtgärder vid svikt av vitala funktioner
 • Medicinsk teknik inom intensivvård; principer för och hantering av medicinteknisk apparatur och sjukvårdstekniska moment.
 • Omvårdnad vid organdonation och vid livets slutskede
 • Etik
 • Stora olyckor och katastrofer med fokus på ledning och agerande i sjukvårdsgrupp 
 • Organisation och ledarskap inom akutsjukvården med fokus på jämställdhet
 • Aktuella lagar och författningar
 • Dokumentation av vård och omvårdnad
 • Vetenskaplig dokumentation och kritisk granskning

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom egna studier, föreläsningar, studieuppgifter, seminarium och verksamhetsförlagd utbildning under handledning. Deltagande i seminarier och verksamhetsförlagd utbildning är obligatoriskt.

Examination
Skriftlig tentamen och/eller seminarium
Praktisk examination

Bedömning av yrkeskompetens.

Betygskriterier för G anges i studiehandledningen

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på avancerad nivå inom specialistutbildning till intensivvårdssjuksköterska och är verksamhetsförlagd.

Denna kurs, innehållande moment med verksamhetsförlagd utbildning (VFU-moment), omfattas av Särskilda regler för Verksamhetsförlagd utbildning enligt prefektbeslut vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.


Examinator
Åsa Engström

Övergångsbestämmelser
Kursen O7071H motsvarar kursen O7018H

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3
*Aitken, L., Marshall, A., & Chaboyer, W. (2016). ACCCN's Critical Care Nursing. Elsevier Health Sciences.
*Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination. Lund: Studentlitteratur.
*Larsson, A., & Rubertsson, S. (Red.). (2012). Intensivvård. Stockholm: Liber.
Nilsson, H., & Kristiansson, T. (2015). Katastrofmedicinsk beredskap: att leda sjukvård på ett särskilt sätt. Lund, Studentlitteratur.
*Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik.

Referenslitteratur

*Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2016). Evidensbaserad omvårdnad- en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.


*Litteraturen har använts i tidigare kurser
Förteckning över artiklar finns i studiehandledningen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Verksamhetsförlagd utbildningU G#6.00ObligatoriskV20
0002Individuell skriftlig tentamen och/eller seminariumU G#1.00ObligatoriskV20
0003Individuell skriftlig tentamen och praktisk examinationU G#0.50ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2019-06-14