Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musik i förskolan 7,5 högskolepoäng

Music in Preschool
Grundnivå, P0002G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
- ha grundläggande kunskaper om hur man kan använda musik som ett estetiskt verktyg i barns lärandeprocesser.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten
- kunna planera, leda och genomföra  musikaktiviteter inom förskolans område. Dels med fokus på barns utveckling och lärande samt främjande av barns skapande förmåga. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.


Kursinnehåll

Kursen behandlar musik som estetisk uttrycksform med utgångspunkt i studenternas egna färdigheter i att uttrycka sig genom sång, musik och rörelse. Genom att delta i och kunna leda både verbal och icke verbal återspegling av musikaliska uttryck, ges studenterna möjlighet att utveckla beredskap för bearbetning av barns tankar och känslor. Med förskolans styrdokument arbetar vi också med musik som ett estetiskt verktyg för barns lärandeprocesser.


Genomförande

Kursen genomförs i grupp och innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av enskilda arbeten och grupparbeten, seminarier, responsarbeten, workshops och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande tillsammans med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter och reflektioner.


Examination

Sker individuellt genom redovisningar i form av skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och reflektioner.

Examinationsuppgift 1: Sång i barngruppen 1,5 hp.
Examinationsuppgift 2: Musik- och rörelsestund i barngruppen 1,5 hp.
Examinationsuppgift 3: Planera och genomföra ett längre musikprojekt kopplat till förskolans styrdokument 4,5 hp.


Examinator
Mona Sandström

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Engelholm, Anne- Marie (1993). Temasamlingar med tonvikt på rytmik för förskola och lågstadium. Förlaget Lutfisken.

Engelholm, Anne- Marie (1998). Titta- jag kan! En bok om rytmik för små barn. Förlaget Lutfisken.

Läroplan för Förskolan (Reviderad 2010). Fritzes.

Riddersporre, Bim & Söderman, Johan (2012). Musikvetenskap för förskolan. Natur & Kultur.

Vesterlund, Mallo (2003). Musikspråka i förskolan. Runa Förlag Stockholm.

Texter, utdrag ur aktuell forskning rörande barn och musik.

Kursledarens kompendier

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig och skriftlig examination, sång i barngruppenU G#1.50ObligatoriskH15
0002Muntlig och skriftlig examination, musik och rörelseU G#1.50ObligatoriskH15
0003Multimodal examination, musikprojektU G#4.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17