Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Byggstyrning B- Produktionsplanering 7,5 högskolepoäng

Construction management B- Construction Planning
Grundnivå, P0005B
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Byggproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt P0004B Byggstyrning A - anbudskalkylering


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 
- Beskriva produktionsplanering av ett byggprojekt
- Samla in relevanta uppgifter för produktionsplaneringen av ett byggprojekt samt presentera dessa i såväl skriftlig som muntlig form
- Identifiera risker och möjligheter i produktionsskedet 
- Kommunicera med aktörer som deltar i byggprocessen
- Strukturera ett byggprojekt och upprätta tidplan
- Följa upp och stämma av en produktionstidplan
- Upprätta och följa upp en projektekonomi


Kursinnehåll
Kursen behandlar:
- Planering och styrning av byggprojekt för produktionsskedet, arbetsberedning
- Logistik på arbetsplatsen (Leveranser, upplag, försörjningar)
- Ekonomi (Upprätta och stämma av en produktionsbudget)
- Kvalitets- och miljöplanering (Identifiering och styrning av kvalitets- och miljörisker, kontrollplaner)
- Organisationsplanering (Ledarskap, ansvarsfördelning, kommunikationsplanering, samordning, arbetsmiljö inkl. psykosocial arbetsmiljö)
- Riskplanering (Riskanalyser, arbetsberedning) 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen är uppbyggd kring projektarbete i grupper. Kunskapstillskott sker genom undervisningsmoment/föreläsningar som behandlar de olika ingående momenten För genomförande av projektuppgiften ges handledning fortlöpande och även vid simulerade förhandlingar. Vid dessa möten deltar en lärare som spelar rollen av byggherre/beställare.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen sker utifrån redovisning av genomförd projektuppgift samt skriftlig dugga. De skriftliga rapporterna värderas vad avser både form och innehåll. Vid de muntliga redovisningarna bedöms presentationstekniken.

Examinator
Johan Larsson

Övergångsbestämmelser
Kursen P0005B motsvarar kursen ABP115

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Rekommenderad:
- Mats Persson (upplaga 1:2) Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt. Studentlitteratur Lund. ISBN978-91-44-05773-6
- Sveriges byggindustrier (2013). Byggarbetsplatsens teknikhandbok. ISSN: 1652-6384.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003ProjektuppgiftU G#6.00ObligatoriskH13
0004Skriftlig duggaU G#1.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-04-20