KURSPLAN

Byggstyrning B- Produktionsplanering 7,5 högskolepoäng

Construction management B- Construction Planning
Grundnivå, P0005B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Byggproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt P0004B Byggstyrning A - anbudskalkylering


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter kursen:
- Ha en grundläggande förståelse i produktionsplanering av ett byggprojekt
- Ha kunskap i datainsamling av relevanta uppgifter för produktionsplaneringen av ett byggprojekt samt presentera dessa i såväl skriftlig som muntlig form
- kunna identifiera risker och möjligheter i produktionsskedet 
- Kunna kommunicera med aktörer som deltar i byggprocessen
- Kunna strukturera ett projekt och upprätta tidplan
- Kunna följa upp och stämma av en produktionstidplan
- kunna upprätta och följa upp en projektekonomi

Kursinnehåll
Byggstartskedet
- Planering och styrning av byggprojekt för produktionsskedet, arbetsberedning
Logistik på arbetsplatsen
- Leveranser, upplag, försörjningar
Ekonomi
- Upprätta och stämma av en produktionsbudget
Kvalitets- och miljöplanering
- Identifiering och styrning av kvalitets- och miljörisker, kontrollplaner
Organisationsplanering
- Ledarskap, ansvarsfördelning, kommunikationsplanering, samordning, arbetsmiljö inkl. psykosocial arbetsmiljö
Riskplanering
- Riskanalyser, arbetsberedning

Genomförande
Undervisningen är uppbyggd kring projektarbete i grupper. Kunskapstillskott sker genom undervisningsmoment som behandlar de olika ingående momenten För genomförande av projektuppgiften ges handledning fortlöpande och även vid simulerade förhandlingar.

Examination
Examinationen sker utifrån redovisning av projektuppgift och fördjupningsproblem samt godkänd dugga. De skriftliga rapporterna värderas vad avser både form och innehåll. Vid de muntliga redovisningarna bedöms presentationstekniken.

Examinator
Johan Larsson

Övergångsbestämmelser
Kursen P0005B motsvarar kursen ABP115

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rekommenderad kurslitteratur:
Mats Persson (upplaga 1:2) Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt. Studentlitteratur Lund. ISBN978-91-44-05773-6
Sveriges byggindustrier (2013). Byggarbetsplatsens teknikhandbok. ISSN: 1652-6384.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003ProjektuppgiftU G#6.00ObligatoriskH13
0004Skriftlig duggaU G#1.50ObligatoriskH13