Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Teorier om människa och samhälle 15 högskolepoäng

Theories of human and society
Grundnivå, P0005N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen är en introduktionskurs till ämnet samhällskunskap, dess ämnesteoretiska grund och historia samt skolämnets roll och uppdrag inom den svenska skolan.

Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att:
• Beskriva vad som kännetecknar ämnet samhällskunskap
• Beskriva och jämföra olika teorier om människa och samhälle, mellanmänskliga relationer samt förhållandet mellan människan, samhället och staten
• Beskriva och jämföra olika teorier om hur samhällsfenomen och samhällsförändring kan undersökas och förklaras
• Beskriva och diskutera skolämnet samhällskunskaps roll och uppdrag inom den svenska skolan
• Sammanfatta och presentera sina kunskaper inom ovanstående områden muntligt och skriftligt

Kursinnehåll
Samhällskunskap som gymnasieämne, dess ämnesteoretiska grund och historia samt ämnets roll och uppdrag inom den svenska skolan.

Olika teorier om människan, mellanmänskliga relationer samt förhållandet mellan människa och samhälle behandlas genom att söka svar på följande frågeställningar: Vilken är människans sanna natur? Hur förhåller sig människan till samhället och dess institutioner? Hur kan samhälleliga fenomen och samhällsförändring förklaras? Frågorna behandlas med utgångspunkt i a) ekonomisk, b) sociologisk och c) politisk teori.

a) Det ekonomiska perspektivet behandlar klassisk konsumtionsteori och hur den kan användas för att analysera mänskligt beslutsfattande. Även beteendeekonomi, som bidrar med viktiga insikter i situationer där den traditionella konsumtionsteorin inte förklarar mänskliga beslut, tas upp.

b) Det sociologiska perspektivet fokuserar olika makro- och mikroteorier samt introducerar studenterna i struktur - och aktörsteorier. Tonvikten ligger på att behandla samhällets förändring, struktur och funktion i ett historiskt perspektiv. Olika analytiska tillämpningar genomförs på nutida samhälle med fokus på social klass, genus, etnisk bakgrund och region.

c) Det politiska perspektivet behandlar de centrala dragen i västerlandets politiska idéhistoria. Begrepp som demokrati, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, inkludering, resursfördelning, makt och välfärd behandlas, med fokus på relationen mellan staten och individen. Studenterna tränas i att jämföra olika normativa ställningstaganden i aktuella samhällsfrågor.

Ämnet samhällskunskaps roll och uppdrag inom den svenska skolan. Frågor om skolans värdegrundsarbete inom gymnasieskolan diskuteras utifrån skolämnets styrdokument.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, studentledda presentationer och seminariesamtal. Under kursen genomförs även en workshop i samarbete med forskare och yrkesverksamma gymnasielärare.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras i samband med tre seminarier med tillhörande skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen.

De mest omfattande kursmålen examineras både genom skriftlig tentamen och ett seminarium med tillhörande skriftlig inlämning:

• Beskriva och jämföra olika teorier om människa och samhälle, mellanmänskliga relationer samt förhållandet mellan människan, samhället och staten
• Beskriva och jämföra olika teorier om hur samhälleliga fenomen och samhällsförändring kan förklaras

Genom två ytterligare seminarier examineras studenternas förmåga att:
• Beskriva vad som kännetecknar samhällskunskap som gymnasieämne, liksom varför det är viktigt att kunna samhällskunskap (legitimitetsfrågan) 
• Beskriva och diskutera skolämnet samhällskunskaps roll och uppdrag inom den svenska skolan, med fokus på gymnasieskolans värdegrundsarbete (människors lika värde, jämställdhet, mellanmänsklig solidaritet och demokrati).

Samtliga seminarier examinerar därtill förmågan att sammanfatta och presentera ovan nämnda färdigheter muntligt såväl som skriftligt.

Seminarierna med tillhörande skriftliga inlämningsuppgifter motsvarar vardera 2hp (totalt 6 hp); skriftlig tentamen 9 hp. Betygen U, G och VG tillämpas.

Eventuell omexamination sker under ordinarie omexaminationsperioder. 


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Carina Lundmark

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ekendahl, I., Nohagen, L., Sandahl, J. 2015. Undervisa i samhällskunskap – en
ämnesdidaktisk introduktion. Liber: Stockholm.
Elinder, M. 2015. Den ekonomiska människan. Studentlitteratur: Lund.
Giddens, A. & Sutton, P. 2014. Sociologi. Studentlitteratur: Lund.
Jarl, M. & Pierre, J. 2018. Skolan som politisk organisation. Gleerups Utbildning AB: Malmö.
Roberts, P. 2016. Politiskt tänkande. En introduktion. Studentlitteratur: Lund.

Ytterligare litteratur, samt relevanta styrdokument för skolan tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G VG *9.00ObligatoriskH11
0002SeminarierU G#6.00ObligatoriskH11

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17