KURSPLAN

Pedagogik B, fortsättningskurs 30 högskolepoäng

Education B
Grundnivå, P0009P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik och lärande 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik
Ingår i huvudområde
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Pedagogik A (P0008P) eller motsvarande


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenterna ska utveckla sina kunskaper om pedagogikens vetenskapsområde och ska kunna beskriva och förklara pedagogiska praktiker och hur dessa påverkas och formas av strukturella och kulturella faktorer. Studenterna ska även kunna kritiskt granska vetenskapliga texter och själva kunna producera enkla vetenskapliga texter och genomföra enkla vetenskapliga undersökningar.

Kursinnehåll

Moment 1: Pedagogiska teorier 7,5hp Momentet behandlar pedagogiska relationer och pedagogik för ungdomar och vuxna, etiska frågor i pedagogiska sammanhang, pedagogiska perspektiv på IKT samt pedagogiska miljöer för kunskapsutveckling

Moment 2: Pedagogiska processer i arbetslivet 7,5hp Momentet behandlar begreppen kompetens och kompetensutveckling, utbildningsplanering och utvärdering samt socialisation i ett samhällsperspektiv.

Moment 3: Det pedagogiska ledarskapet 7,5hp Momentet behandlar ledarskapsteorier, personal-sociala frågor, konflikthantering, samtal för pedagogisk utveckling samt handledning och mentorskap.

Moment 4: Aktuell pedagogisk forskning – teorier, metoder och exempel 7,5hp Momentet behandlar olika vetenskapliga synsätt, forskningsetik och vetenskapliga metoder med utgångspunkt från olika exempel på aktuell pedagogisk forskning. Tillämpning av vetenskaplig metod ingår. 


Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

När kursen ges som nätkurs används distansöverbryggande teknik.


Examination

Examinationen sker såväl skriftligt som muntligt genomförande och rapportering av mindre vetenskapliga undersökningar och granskning och analys av vetenskapliga arbeten. 


Övrigt
Den som ej har registrerat sig kommer att förlora sin plats till eventuell reserv på antagningslistan.

Examinator
Kjell Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1
Abrandt Dahlgren, M. & Carlsson, I. red. (2009). Lärande på vuxnas vis. Lund: Studentlitteratur.
Borgström, L & Gougoulakis, P (Red.) (2011). Vuxenantologin. En grundbok om vuxnas lärande. Stockholm: Atlas Akademi. Valda delar.
Larsson, S. (2013) Vuxendidaktik. Stockholm: Natur & Kultur
Kroksmark, M. (2011) Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur

Moment 2
Illeris, K. (2015). Lärande. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur.
Illeris, K. (2012). Kompetens, vad, varför och hur? Lund: Studentlitteratur.
Tedenljung, D. red. (2008). Arbetsliv och pedagogik. Reviderad upplaga. Lund: Studentlitteratur

Moment 3
Bergman, S., & Blomqvist, C. (2018). Uppskattande samtalskonst: om att skapa möjligheter i samtalets värld. Lund: Studentlitteratur.
Nilsén, K., & Kvale, S. (2000). Mästarlära. Lärande som social praxis. Lund: Studentlitteratur
Jensen, E., & Löw, O. (2011). Pedagogiskt ledarskap – om att skapa goda relationer. Gleerups.

Moment 4
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Reviderad upplaga. Lund: Studentlitteratur
Borg, E. & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare: faktabok. Stockholm: Liber
Fejes, A., & Thornberg, R. (2019). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber.
Kvale, S. & Brinkmann, S (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Pedagogiska teorierU G VG *7.50ObligatoriskH07
0002Pedagogiska processer i arbetslivetU G VG *7.50ObligatoriskH07
0003Det pedagogiska ledarskapetU G VG *7.50ObligatoriskH07
0004Aktuell pedagogisk forskning - teorier, metoder och exempelU G VG *7.50ObligatoriskH07