Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektledning inom samhällsplanering 7,5 högskolepoäng

Project Management in Urban Planning
Grundnivå, P0010B
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs:

 •   Kunna redogöra för grundläggande teori och allmänt förekommande metoder inom projektledning och styrning 
 •   kunna tillämpa grundläggande teori och allmänt förekommande metoder inom projektledning och styrning för att tillsammans med andra planera, genomföra, avrapportera, följa upp och kritiskt utvärdera ett projektarbete   
 •    Kunna beskriva vanliga delprocesser inom projekteringsprocessen   
 •   inom ramen för ett under projekteringsprocessen avgränsat utredningsuppdrag kunna  
  •   urskilja och formulera problem, inhämta, sammanställa och tolka för uppdraget relevant information, göra och motivera bedömningar och presentera utifrån uppdraget relevanta underlag   
  •   diskutera relevanta problem/frågeställningar med såväl sakkunniga inom samhällsplanering som personer som saknar specialkunskaper inom området   
  •   redogöra för och diskutera sitt kunnande, exempelvis i samband med granskning/uppföljning av framtagna projektplaner och resultat från utredningsuppdrag   

  I kursen ingår att öva och utveckla sin samarbets- och kommunikationsförmåga. Studenten ska med stöd av grundläggande teori och allmänt förekommande metoder inom projektledning och styrning kunna reflektera kring samarbets- och kommunikationsförmågans betydelse för framtidens samhällsbyggande.


Kursinnehåll

Kursstoffet utgörs av grundläggande kunskaper inom området projektledning/styrning och inkluderar vanliga, generella projektrelaterade begrepp, teorier och modeller för ledning och styrning av projekt. Vi behandlar och kontrasterar särskilt ledning och styrning av målsökande och målstyrda projekt och gör kopplingar till byggprocessens olika faser och intressenter. I kursens praktiska, tillämpande delar fokuserar vi särskilt på projekt inom området samhällsplanering i tidig byggprocess-/projekteringsfas och med tydliga inslag av målsökande karaktär.


Genomförande

Kursen delas i två skeden. I skede 1 arbetar studenterna med att inhämta grundläggande kunskaper inom området projektledning och styrning. Arbetet är självständigt och sker med stöd av kurslitteratur, referenslitteratur och föreläsningar. I skede 2 tillämpar studenterna dessa kunskaper på ett samhällsplaneringsprojekt i tidig projekteringsfas. I skede 2, som påbörjas parallellt med skede 1, arbetar studenterna i projektgrupper som tillsammans ska planera, genomföra, avrapportera och löpande följa upp en anvisad projektuppgift med given tids- och resursram. Inhämtning, sammanställning och tolkning av information relevant för uppgiften ingår i uppgiften. Studenterna ges möjlighet att reflektera kring eget arbete genom att kritiskt granska och utvärdera andra gruppers arbete. Handledning och formativ återkoppling ges i huvudsak i samband med handledningstillfällen, där några är obligatoriska.


Examination

De grundläggande kunskaperna inom projektledning och styrning examineras genom ett skriftligt prov (dugga) under kursens första halva. Resterande kursmål examineras med koppling till ett projektarbete som löper under hela kursen.


Övrigt

Mer detaljerad information om mål, innehåll, genomförande och examination presenteras i kursens studiehandledning som delges kursdeltagare i anslutning till kursstart. Kursen kan inte ingå i examen samtidigt som kursen P0007B Byggprojektledning.


Examinator
Susanne Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hallin, Anette & Karrbom Gustavsson, Tina. (2015). Projektledning. Liber.
Referenslitteratur: Hansson, B., Olander, S., Landin, A., Aulin, R., Persson, U. (2015). Byggledning: Projektering. Studentlitteratur.
Kompletterande material i LTUs lärplattform.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001DuggaU G#1.50ObligatoriskH16
0002ProjektarbeteU G#6.00ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-02-04

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-11-05