Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Samhällsvetenskaplig metod 1 15 högskolepoäng

Methods in Social Sciences 1
Grundnivå, P0045A
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Vid kursens slut ska den studerande kunna:
  • omsätta psykologisk teori samt tidigare forskning till lämpliga metodologiska strategier i förhållande till vetenskapliga problem
  • ha kännedom om forskningsprocessen och forskningsdesign
  • ge exempel på olika kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpliga inom psykologisk forskning
  • planera och genomföra undersökningar med kvalitativa och kvantitativa metoder med avseende på problemformulering datainsamling, databearbetning och analys
  • kritiskt granska resultat och analyser
  • grundläggande rapportskrivning.

Kursinnehåll
Moment 1: Kvalitativ metod, 7.5hp.
En introduktion och orientering om kvalitativa metoder. Insamling och tolkning av kvalitativa data. Tillämpningsövningar för att uppnå grundläggande färdigheter och genomföra kvalitativa studier.

Moment 2: Kvantitativ metod, 7.5hp.
Grundläggande kvantitativa metoder och deras tillämpning inom psykologisk forskning.
Statistiska analystekniker, och deras utförande med dator, som deskription, korrelation och statistisk inferens.
Begrepp som normalfördelning, hypotesprövning, sannolikhet, signifikansnivå, mätfel samt konfidensskattningar behandlas.

Genomförande
Föreläsningar, lektioner, seminarier och handledningspass där studerande, i regel i grupp, arbetar med problemlösning under handledning av lärare. Övningar i statistik, med eller utan stöd av dator, och seminarier för genomgång av moment som bygger på egna undersökningar.

Examination
Moment 1: Kvalitativ metod. Inlämningsuppgift 2.5hp. Skriftlig tentamen 5.0hp.
Moment 2: Kvantitativ metod. Inlämningsuppgift 2.5hp. Skriftlig tentamen 5.0hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med P0036A och P0037A eller kurs med liknande innehåll.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter P0036A, P0037A.

Examinator
Lisa Öman Ekervhén

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1: Kvalitativ metod.
Howitt, D. (2016). Introduction to qualitative methods in psychlogy. UK:Pearson Education.

Moment 2: Kvantitativ metod.
Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. London: Sage.

Artiklar kan förekomma.

Referenslitteratur:
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur: Lund. Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed. (2010). Washington DC:American Psychological Association.
Borg, E. & Westerlund, J. (2013). Statistik för beteendevetare, övningsbok. Stockholm: Liber.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0015Kvalitativ metod - Skriftlig tentamenU G VG *5.00ObligatoriskV15
0017Kvantitativ metod - Skriftlig tentamenU G VG *5.00ObligatoriskV15
0018Kvalitativ metod - InlämningsuppgiftU G#2.50ObligatoriskV20
0019Kvantitativ metod - InlämningsuppgiftU G#2.50ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-12-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-01-17