Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Handledarutbildning för VFU-lärare II 7,5 Högskolepoäng

Tutorial Training for Classroom-Based Teacher Education II
Grundnivå, P0048P
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Ämnesgrupp (SCB)
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Handledarutbildning för VFU-lärare I (P0037P) eller Att erövra pedagogisk handledarkompetens inom skola, vård och omsorg (P0018P) eller motsvarandeMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten

kunna skapa förståelse för och kunskap om förskolans/skolans uppföljande och kontrollerande funktion där dokumentation, betyg och bedömning sätts i förgrunden

kunna uppmuntra till att utveckla och nyttja den ”digitaliserade lärmiljön”

kunna uppmuntra till att utveckla och nyttja olika estetiska uttrycksformer

ha uppnått en fördjupad förståelse och kunna tillämpa samtalsstrategier på individ- och gruppnivå för att stärka den reflekterande praktikern

kritisk granska vedertagna konflikthanteringsstrategier och utveckla en förståelse för likabehandling

ha uppnått insikt om hinder och möjligheter för alla elevers utveckling

visa på kunskap om aktuell forskning kring professionaliseringssträvanden inom professionen

 


Kursinnehåll

Kursens innehåller följande: Aktuell forskning och styrdokument där betyg och bedömning ställs i förgrunden och  problematiseras. Skolinspektionens granskande uppdrag i relation till aktuell forskning om kontroll och dess inverkan på den framtida skolan. Den digitaliserade lärmiljön fokuserar olika lärplattformer, lärverktyg via webben och konkreta digitala element. Estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser i olika lärmiljöer. Den kommunikativa kompetensen och olika konflikthanteringsstrategier uppmärksammas och bearbetas. Aktuell forskning om professionen som pedagog. I kursen ges även en introduktion till specialpedagogiska perspektiv.

 


Genomförande

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt presentationer av kursuppgifter enskilt och i grupp, där vissa moment sker via nätet.


Examination

Individuell skriftlig och muntlig examination, där även examination sker via distansöverbryggande teknik.


Examinator
Solange Perdahl

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Lundgren, U.P., Säljö, R och Liberg, C (red) (2010). Lärande skola bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och kultur
Nihlfors, E. (2011). Lärarens dubbla uppdrag: i gränslandet mellan politik och profession. Stockholm: Natur & Kultur.
Ytterligare litteratur tillkommer

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig examination3.5U G VG
0002Muntlig och skriftlig examination4.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekten för institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-02-16

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15