Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs 7-9 och gymnasiet del 2 7,5 högskolepoäng

Special educational leadership for year 7-9 and upper secondary school part 2
Grundnivå, P0057P
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Specialpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper motsvarande kursen Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs 7-9 och gymnasiet del 1 (7.5 hp), P0056P


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till en breddning och fördjupning och tillämpning av kursen ”Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs 7-9 och gymnasiet del 1”, på individ-, grupp-, skol- och samhällsnivå. Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

Gällande kunskap och förståelse

• identifiera, beskriva och problematisera specialpedagogiskt ledarskap där innehållsliga och etiska aspekter utgör grunden för att skapa förtroendefulla relationer och goda lärmiljöer för alla elever,
• problematisera yrkesetiska och juridiska frågeställningar och dilemman relevanta för professionen som ämneslärare,

Gällande färdighet och förmåga

• identifiera och analysera elevens delaktighet ur olika aspekter,
• visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov samt reflektera möjligheter och hinder för lärande, bland annat i planering av extra anpassningar och särskilt stöd.
• analysera konfliktsituationer i årskurs 7-9 och gymnasiet samt gestalta förslag till konstruktiv konflikthantering,

Gällande värderingsförmåga och förhållningssätt

• analysera och värdera hur sociala och medicinska förklaringsmodeller relaterar
till varandra, samt förklaringsmodellernas betydelse för lärmiljön och för elever i
behov av särskilt stöd,
• kritiskt granska och värdera begrepp och fenomen rörande delaktighet, inkludering, specialpedagogiska perspektiv, norm, normalitet och förhållningssätt,
• analysera språkutvecklande arbetssätt och dess betydelse för elevers lärande samt
• kritiskt granska och problematisera sociala och medicinska förklaringsmodeller, liksom diagnoser, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra utmaningar samt deras betydelse för alla elevers lärmiljö.

Kursinnehåll

I kursen analyseras och problematiseras pedagogiska kommunikations- och samverkansprocesser som stödjer lärande och identitetsutveckling för alla elever, där fokus är lärmiljön med etiska aspekter som grund. I kursen studeras fördjupat hur sociala och medicinska förklaringsmodeller relaterar till varandra samt förklaringsmodellernas betydelse för utformning och kritisk granskning av lärmiljöer och arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar problematiseras. Konflikthanteringsmodeller och teorier studeras och tillämpas. I kursen behandlas också ledarskapets betydelse för att realisera skolans uppdrag i en skola för alla. En viktig del i kursen är att kritiskt granska begrepp som delaktighet, inkludering, specialpedagogiska perspektiv, norm, normalitet och förhållningssätt. Språkutvecklande arbetssätt och dess betydelse för elevers lärande studeras och diskuteras. För att analysera elevens handlingsalternativ i skola och gymnasium utifrån förväntningar och elevers kulturella erfarenheter, tillämpas reflekterande pedagogiska verktyg, som exempelvis åtgärdsprogram, kollegial handledning och lärsamtal på individ-, grupp- och skolnivå. I kursen problematiseras dessutom yrkesetiska och juridiska frågeställningar och dilemman relevanta för professionen som ämneslärare.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar där kurs- och examinationsuppgifter bearbetas. Som resurs för kommunikation och lärande kan olika digitala verktyg användas, som exempelvis en webbaserad lärplattform. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom individuella inlämningsuppgifter samt muntliga och skriftliga kursuppgifter. Bedömningskriterier anges i kursrummet/studiehandledningen.

Examinator
Åsa Gardelli

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
von Ahlefeld Nisser, D. (2021). Professionella pedagogiska samtal för en inkluderande skolkultur. Studentlitteratur.
Asp-Onsjö, L. (2017). Specialpedagogik – arbete med elever i skolsvårigheter. I U.P Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (red.), Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare (s. 395-410). Natur och kultur.[Elektronisk resurs].
Boo, S., Forslund Frykedal, K., & Thorsten, A.(2017). Att anpassa undervisning: till individ och grupp i klassrummet. Natur & Kultur.
Hakvoort, I., & Friberg, B. (red.). (senaste upplagan). Konflikthantering i professionellt lärarskap. Gleerups.
Overland, T. (2017). Det vi vet om diagnoser och lärande. Studentlitteratur.
Skolverket (2014). Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3299
Skolverket (2019). Hälsa för lärande- lärande för hälsa. https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2019/halsa-for-larande---larande-for-halsa
Skolverket (2011). Läroplan för gymnasieskolan. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
Skolverket. (2014). Stödinsatser i utbildningen, om ledning stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3362
Szönyi, K. & Söderqvist Dunkers, T. (2018). Delaktighet: ett arbetssätt i skolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten. https://webbutiken.spsm.se/delaktighet-ett-arbetssatt-i-skolan/

Övrig litteratur tillkommer i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar.

Referenslitteratur
Bjärvall, K. (senaste upplagan). Störningen: Adhd, pillren och det stressade samhället. Ordfront förlag.
Boström, V. & Lundmark, K. (red). (senaste upplagan). Skoljuridik. Stockholm: Liber.
Wallberg, H. (senaste upplagan). Lektionsdesign- en handbok. Gothia fortbildning AB.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006KursuppgifterU G VG *4.00ObligatoriskV15
0008KursuppgifterU G#3.50ObligatoriskV22

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11