KURSPLAN

Människa-Maskin-Interaktion 7,5 högskolepoäng

Human-Machine-Interaction
Grundnivå, P0067A
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-01-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Teknisk psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Design: process och metod (D0030A) och Design: teori och praktik (D0037A) eller Design: Interaktion och prototyper (D0039A) eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter avslutad kurs visa:

Kunskap och förståelse
 • Grundläggande kunskap inom teknisk design, med speciellt fokus på människans interaktion med system
 • Grundläggande kunskap om kognitiv ergonomi

Färdighet och förmåga
 • Grundläggande förmåga att utforska, utvärdera och utveckla interaktionen mellan användare och system
 • Grundläggande förmåga att välja och tillämpa relevanta metoder för analys och design av gränssnitt
 • Grundläggande förmåga att implementera kunskap om kognitiv ergonomi, interaktionsdesign samt designprinciper för att utvärdera och förutsäga problem i samband med användandet av tekniska system
 • Grundläggande förmåga att utforma hållbara produkter och system med utgångspunkt i människans förutsättningar och behov

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Grundläggande förmåga att göra bedömningar om olika systems påverkan, med utgångspunkt i människan, företaget och samhället
 • Grundläggande förmåga att göra etiska bedömningar
 • Grundläggande insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt arbetsmiljöaspekter

Kursinnehåll
 • Teorier om perception, kognitiv ergonomi, minne, inlärning, problemlösning och dess tillämpning i interaktionsdesign.
 • Användbarhet/usability
 • Användarupplevelse/ User experience
 • Designprinciper för användbar design
 • Metoder för utvärdering och design av tekniska system

Genomförande
Kursen inleds med en teoretisk del där relevant teori och metoder behandlas och laboreras kring i mindre övningar. Kursen omfattar även ett projektarbete där de teoretiska kunskaperna självständigt i samarbete med andra och med stöd av handledning ska tillämpas i en analys av ett befintligt system/produkt/tjänst. Projektet omfattar även utveckling av systemet för att bättre passa användaren med avseende på kognitiv ergonomi och användbarhet. Projektarbetet redovisas muntligt, visuellt och skriftligt.

Examination
Studenternas teoretiska kunskaper om kognitiv ergonomi examineras genom inlämningsuppgifter. Studenternas förmåga att implementera den kunskapen om kognitiv ergonomi, interaktionsdesign och designprinciper samt att göra relevanta bedömningar och visa insikt i hur tekniken påverkar människa och samhälle examineras genom gruppuppgifter.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med ARP101, P0001A eller annan kurs med liknande innehåll.

Övergångsbestämmelser
Kursen P0067A motsvarar kursen  P0001A

Examinator
Jörgen Normark

Övergångsbestämmelser
Kursen P0067A motsvarar kursen P0001A

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bohgard, M et.al (2015) Arbete och teknik på människans villkor. Prevent.
Hela bokens innehåll finns även samlat som pdf (på engelska) i en mooc på länken
https://www.prevent.se/onhumanterms/

Ytterligare litteratur kan tillkomma och tillhandahålls via kursrummet i Canvas

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Individuella inlämningsuppgitterU G VG *3.00ObligatoriskH16
0002ProjektuppgiftU G VG *4.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.