KURSPLAN

Samhällsvetenskaplig kvantitativ metod 1 7,5 högskolepoäng

Quantitative methods in social sciences 1
Grundnivå, P0073A
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Vid kursens slut ska den studerande kunna:
  • omsätta psykologisk teori samt tidigare forskning till lämpliga metodologiska strategier i förhållande till vetenskapliga problem
  • ha kännedom om forskningsprocessen och forskningsdesign
  • ge exempel på olika kvantitativa metoder tillämpliga inom psykologisk forskning
  • planera och genomföra undersökningar med kvantitativa metoder med avseende på problemformulering datainsamling, databearbetning och analys
  • kritiskt granska resultat och analyser
  • grundläggande rapportskrivning.

Kursinnehåll
Grundläggande kvantitativa metoder och deras tillämpning inom psykologisk forskning.
Statistiska analystekniker, och deras utförande med dator, som deskription, korrelation och statistisk inferens.
Begrepp som normalfördelning, hypotesprövning, sannolikhet, signifikansnivå, mätfel samt konfidensskattningar behandlas.

Genomförande
Föreläsningar och datorlaborationer med statistikprogram.

Examination
Skriftlig tentamen 7,5hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen ersätter den kvantitativa delen av kursen P0045A.

Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med P0037A eller kurs med liknande innehåll.
 
Delar av genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.

Examinator
Peter Bengtsson

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. London: Sage.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenU G VG7.50ObligatoriskV21