KURSPLAN

Examensarbete Rymdteknik Master 30 Högskolepoäng

Master Degree Project
Avancerad nivå, P7004R
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för rymdvetenskap 2008-12-15 att gälla från H09.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-06-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Denna kurs är avsedd endast för studenter antagna till programmet rymdvetenskap och rymdteknik, master 120 Hp (Space Master). Dessa studenter skall ha avklarat alla kurser under det första året (60 Hp) samt åtminstoner 10 Hp under utbildningens tredje termin. Studenten ska dessutom ha klarat av de kurser av vikt för examensarbetet som examinator kräver.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem inom huvudområdet   rymdteknik.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom huvudområdet rymdteknik
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden för ett komplext utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
 • Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Utan fullständig information på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
 • Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
 • Planera, strukturera och genomföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete.
 • Bedöma den vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
 • Arbeta efter tidplan.
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.
 • Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll

Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.


Genomförande

Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.


Examination
 • Skriftlig presentation av eget arbete.
  I rapporten skall studenten visa förmåga att:
  • Motivera den valda problemställningen
  • Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
  • Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
  • På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
  • Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
  • Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
  • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.
 • Muntlig presentation av eget arbete
 • Opponering på annans arbete

Övrigt

Examensarbetet examineras också av något av de andra universiteten i Space Master programmet: Cranfield University, Czech Technical University, Helsinki University of Technology, Julius-Maximilians Universität Würzburg, eller Université Paul Sabatier.
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter. I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.
Övergångsbestämmelser
Kursen #05EPO motsvarar kursen P7003R.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Directions for degree project in the space technology in the space technology division.
Directions for e-publication.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Påbörjat examensarbete0.0U G#
0002Avslutat examensarbete30.0G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »