KURSPLAN

Designer för hållbar processteknik 7,5 Högskolepoäng

Design for Sustainable Processing
Avancerad nivå, P7009K
Version
Kursplan gäller: Vår 2014 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2012-03-14

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2013-11-07

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Processmetallurgi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

90hp inom kemiteknik. Kurserna P0001K Högtemperaturprocesser samt M0001K Fysikaliska separationmetoder ska ingå.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna
* känna till och kunna redogöra för begreppet hållbar utveckling
* beskriva några av de vanligaste metoderna för att analysera hur ett materialval eller processval påverkar
miljöpåverkan
* beskriva och förklara vanligt förekommande tekniker som används i återvinningsprocesser
*beskriva vilka restprodukter som bildas vid högtemperaturpocesser, hur de bildas samt möjliga användningsområden
* beskriva några av de viktigaste begränsningarna för möjligheter till återvinning
* beskriva några exempel på kopplade materialcykler och inse hur detta påverkar möjligheterna till hållbar processteknik
* förstå att och till del varför, design av en produkt påverkar möjligheter till återvinning

Hållbar utveckling
• redogöra för och kritiskt förhålla sig till begreppet hållbar utveckling på nationell och global nivå; hur det uppstått, utvecklats över tiden, des olika nutida definitioner, yttringar och etiska utgångspunkter,
• förklara och jämföra orsaker till hoten mot en hållbar utveckling samt ange, förklara och analysera de effekter som hoten för en hållbar utveckling ger/kommer att ge,
• ge exempel på ingenjörens roll och ansvar för en hållbar utveckling i sin professionsutövning.


Kursinnehåll

I kursen varvas föreläsningar, övningar och demonstrationer med projektarbeten och studiebesök.


Genomförande

Undervisningen består av föreläsningar som kombineras med inlämningsuppgifter, projektarbete och studiebesök. Föreläsningar och övningar skall ge studenterna en kännedom om vanliga metoder för att värdera miljöpåverkan, främst LCI/LCA, samt ge möjlighet att kunna beskriva hur val av material och val av processteknik påverkar hållbarhet i materialframställning. Metallurgisk processteknik och fysikaliska separationsmetoder som särskilt används inom återvinningsprocesser gås igenom. Några typiska återvinningsprocesser beskrivs, exempelvis smältning av elektronikskrot, återvinning av blybatterier, flotation av trycksvärta samt energi- och kemikalieproduktion ur restprodukter från pappersindustrin. Generering av restprodukter och deras återvinning är en viktig del av kursen.
Projektet avrapporteras vid två seminarietillfällen, där det första ägnas åt att inför andra grupper redogöra för uppgiften och det planerade arbete. Det andra seminariet ägnas åt redovisning av det utförda arbetet och där det då finns en förberedd opponentgrupp. Opponentgruppen skall ha skrivit en kort utvärdering av den responderande gruppens rapport och de skall under seminariet muntligen opponera på den förelagda rapporten. Inlämningsuppgifter och projektrapport skall vara tekniskt och språkligt korrekta. Studiebesöken länkar samman teori från föreläsningar och projektarbete med pratiska tillämpningar i industrin.


Examination

Inlämningsuppgifter, projektuppgift, seminarier och studiebesök är obligatoriska. Inlämningsuppgifter, seminarier, projekt och opponering bedöms med poäng inom dessa delar. Uppgifter och rapporter skall inlämnas inom föreskriven tid i annat fall sker avtrappning av max uppnåbara poäng på momentet. Den totala poängproduktionen ger totalbetyget för kursen, som ges med graderade betyg i skala 3 4 5.


Övrigt

Obligatorisk närvaro vid första lektionstillfället, studiebesök samt seminarier.


Examinator
Jan Rosenkranz

Övergångsbestämmelser
Kursen P7009K motsvarar kursen P0002K

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Föreläsningar baserade på Reuter MA, mfl, The Metrics of Material and Metal Ecology, Elsevier. Eget kompendiematerial och vetenskapliga publikationer.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter2.5G U 3 4 5
0002Projekt4.5G U 3 4 5
0003Studieresa0.5U G#