Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs: Rymdens och atmosfärens fysik 1 7,5 högskolepoäng

Project course: Space and Atmospheric Physics 1
Avancerad nivå, P7014R
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Minst två års naturvetenskaplig-teknisk högskoleutbildning samt minst två kurser på avancerat nivå inom inriktningen (TCRYA: Rymdens och atmosfärens fysik (RMRF); TMRRA: Rymd och atmosfärsvetenskap(RYSP)), samt av examinatorn godkänd projektplan.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
 Studenten ska förvärva erfarenhet av projektarbete inom atmosfärs- eller rymdfysik eller relaterade områden. Efter kursen ska studenten kunna:
  1. Visa förmågan att tillämpa kunskaper som förvärvats i tidigare kurser i projektarbete.
  2. Visa förståelse för projektorganisation och projektledning. Detta ska visas med tillämpning av relevant verktyg som tidsplanering, resursutnyttjande, projektmöten, ekonomi, rapporter och dokumentation av olika slag.
  3. Bedöma de risker och problem som kan uppstå i ett projekt på grund av interna och externa faktorer.
Studenten ska visa förståelse för olika roller, jämställdhet och könsfrågor inom projektimplementeringen och visa insikt i och förmåga att arbeta i en grupp med heterogen sammansättning. 

Kursinnehåll
Följande innehåll speglar hela projektet inom båda kurserna P7014R och P7016R.
Introduktion till projektarbete och utvärdering av föreslagna projekt. Planering av projektet. Utarbetande av dokument som beskriver det planerade projektet. Muntlig och skriftlig presentation av projektplanen för projektets kunder. Organisation av en projektgranskning. Utarbetande av dokument för en lägesgranskning. Muntlig och skriftlig presentation av klientens framsteg och organisation av en granskningsprocess.
Definition och genomförande av nödvändig testning. Förverkligande av projektet. Analys och presentation av slutresultat och en slutrapport (FR).
Under projektets gång ska jämställdhetsfrågor övervägas. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenterna kommer att arbeta i team. Stora team ska delas in i delprojekt med sina egna studentledare. Minsta antal studenter i ett projekt är 3. Minst en student fungerar som projektledare och ansvarar för genomförandet av projektet. Projekten kommer att vara sådana att det är möjligt att arbeta med en specialisering inom naturvetenskap eller teknik inom samma projekt, om tillämpligt. Regelbundna interna projektmöten. Ytterligare möten med handledare och externa partners, om tillämpligt. Projektgruppen planerar och genomför projektet, inklusive nödvändiga tester och analyser.
Studenten ska söka samarbete med referensgrupper inom forskning och industri, om tillämpligt. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
  Examinationen baseras på aktivt deltagande i projektmöten, projektarbete och granskningsprocesser.
Kursen innehåller rapporter och en granskningsprocess.
Slutbetyget baseras på prestationen i alla delar av projektet. 

Övrigt

Kursen är del ett av två kurser. Deltagandet i del två "Projektkurs: Rymdens och atmosfärens fysik 2" är obligatorisk. Båda delarna tillsammans utgör hela projektet. Efter delrapport fortsätter projektet i del två. 


Examinator
Thomas Kuhn

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3
Bestämmes i samråd med examinator.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Design, framstegs- och granskningsmötenG U 3 4 52.50ObligatoriskH21
0005ProjektrapporterG U 3 4 55.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16