Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Psykologi, APL Arbetsplatsförlagt lärande 15 Högskolepoäng

HRM psychology: Job learning experience
Avancerad nivå, P7042A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng avancerade kurser inom masterprogrammet HRM eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att förbereda studenten för sitt framtida yrke genom att ge inblick i arbetsinnehåII och arbetsmetoder på en arbetsplats.

Kunskap och förståelse
 • ha goda kunskaper och inblick i arbete inom HRM i praktiken.

Färdighet och förmåga
 • kunna etablera kontakt med företag/organisation samt träffa överenskommelse om arbetsuppgifter
 • kunna tillämpa psykologiska teorier inom HRM för avancerad analys och problemlösning i en reell situation.
 • väl kunna använda utbildningens innehåll för att stödja argumentation för gjorda val.
 • kunna överföra teoretisk kunskap till företagare, och andra intressenter.
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera de egna kunskaperna vad gäller psykologisk teori och modeller inom HRM samt värdera vilka ytterligare kunskaper som behövs.
 • kunna bedöma modeller och teorier som är lämpliga att använda i olika problemsituationer, samt avgöra om sökande efter ytterligare alternativ är motiverat.
 • kunna förstå modellers möjligheter och begränsningar med avseende på praktisk tillämpning.

Kursinnehåll
Utbildningen i företaget/organisationen ska svara mot företagets/organisationens verksamhet så att studenten får en inblick i relevanta arbetsuppgifter som förekommer för en psykolog. Detta innebär att kursen innehåller följande;
 • Kursen inleds med att skapa kontakter med företaget/organisationen.
 • Lära känna företaget/organisationen och dess verksamhet.
 • När nödvändig kunskap inhämtats ska studenten delta i verksamheten under överinseende av företagets/organisationens handledare.
 • Med efterhand ökande självständighet ska studenten vid kursens slut ha utvecklat förmågan att självständigt utföra relevanta arbetsuppgifter.

Genomförande
Undervisningen leds av utsedd/Utsedda handledare på VFU företaget/organisationen i samråd med universitets ansvarige handledare. För att kunna bli godkänd på kursen krävs att studenten ska ha deltagit i arbetet på VFU företaget/organisationen under minst åttio (80) procent av den i studieplanen angivna tiden på företaget/organisationen. Obligatorisk rapportering till handledare på lärosätet ska göras i form av "loggbok" samt slutrapport.

Kursen kan endast erbjudas under förutsättning att godkänt företag/organisation för kursen finns.

Examination
Studenten ska genom en godkänd studieplan visa att de kan
 • Etablera kontakt med företag/organisation samt träffa överenskommelse om arbetsuppgifter.
 • Studenten ska genom en loggbok och slutrapport visa att denne:
 • Har goda kunskaper och inblick om personal arbete i praktiken.
 • Kan tillämpa sociologiska teorier för avancerad analys och problemlösning i en reell situation.
 • Kan använda utbildingens innehåll för att stödja argumentation för gjorda val.
 • Kan överföra teoretisk kunskap till företagare, och andra intressenter.
 • Kan bedöma teorier som är lämpliga att använda i olika problemsituationer, samt avgöra om sökande efter ytterligare alternativ är motiverat.
 • Kan förstå teoriers möjligheter och begränsningar med avseende på praktisk tillämpning.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti

Examinator
Saila Piippola

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bestäms individuellt i samråd med universitetets handledare

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Obligatorisk uppgift15.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15