Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i psykologi, inriktning HRM, magister 15 Högskolepoäng

Degree project in psychology, specialisation HRM, Master
Avancerad nivå, P7044A
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1E
Betygsskala
U G VG
Ämne
Psykologi
Ämnesgrupp (SCB)
Psykologi

Behörighet

Minst 30 högskolepoäng från masterprogrammet HRM eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem inom området HRM med fokus på psykologi. Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom området HRM med fokus på psykologi
 • Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien.
 • Behandla olika teoribildningar inom området på en avancerad nivå.
 • Utföra ett tydligt motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
 • Välja och motivera metod för studien med förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med tydlig koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 • Muntligt kommunicera sitt resultat
 • Försvara sina resultat
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll
Examensarbetet är en uppsats som skrivs av en eller två studenter. Den totala arbetsinsatsen skall motsvara 10 veckors heltidsarbete per student. Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom området HRM med fokus på psykologi med ett vetenskapligt angreppssätt. Arbetet presenteras därefter skriftligt och muntligt. Varje student ska också kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete.

Genomförande
Undervisningen ges i form av sammankomster, seminarier och individuell handledning. Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd av 3 terminer efter att studenten första gången registrerats på kursen,

Examination
I den skriftliga rapporten skall studenten visa förmåga att:
 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom området HRM med fokus på psykologi
 • Tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för den egna studien
 • Behandla olika teoribildningar inom området på en avancerad nivå
 • Utföra ett tydligt motiverat och relevant val av teoretisk grund för det egna arbetet
 • Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
 • Med tydlig koppling till vald teori och metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt redovisa den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori och metod på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat

Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt Vid den muntliga presentationen och oppositionen skall studenten visa förmåga att:
 • Muntligt kommunicera sina resultat
 • Försvara sina resultat

Vid oppositionen på annat arbete skall student visa förmåga att:
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier, inkluderande ett seminarie där studenten presenterar och försvarar sitt arbete och ett där studenten opponerar på ett annat arbete. Övrigt deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier beslutas av handledare i samråd med studenten. För godkänt på kursen krävs vidare e-publicering av arbetet enligt LTUs regler samt att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats.

Övrigt

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Handledare utses av utbildningsledare i samråd med examinator. 
Arbetet kan, efter överenskommelse med examinator, skrivas på engelska.

För mer information se länk: http://www.ltu.se/edu/studentwebben/studyplanning/Examination-Tentamen-VFU-Praktik/Examensarbeten-uppsatser/Skriva-examensarbete/Ekonomi-teknik-och-samhalle


Examinator
Rickard Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1
Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.el.senare). (2009). Washington, DC: American Psychological Association.
Referenslitteratur:
Friberg, F. (2012). Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av examensarbete0.0U G#
0002Opponering av annat examensarbete0.0U G#
0003Muntlig presentation0.0U G#
0004Godkänd rapport15.0U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2015-11-06