Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Bergmekanik I 7,5 högskolepoäng

Rock Mechanics I
Grundnivå, Q0038B
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att ge dig som student en introduktion till grunderna i bergmekanik. Du kommer att få kunskap och färdigheter för att kunna avgöra om ytliga konstruktioner i berg, så som tunnlar på litet djup, slänter samt belastad berggrund, är stabila samt kunna ge rekommendationer för åtgärder för att uppnå stabila förhållanden om sådana inte råder för ett givet förslag.

 Efter avslutad kurs förväntas du kunna:

 •   identifiera strukturellt styrda brottformer för ytligt belägna konstruktioner i berg (tunnlar och slänter) med hjälp av sfärisk projektion och förenklade geologiska beskrivningar, och där möjligt kunna beräkna säkerheten mot brott
 • genomföra fält- och laborationsförsök med beprövade metoder för att utvärdera berg- och sprickparametrar samt bergmassans kvalitet
 • redogöra för berggrundens in situ spänningar samt bergmassans hållfasthet
 • redogöra för olika typer av förstärkningselement, föreslå lämpliga stabilitetshöjande åtgärder för undermarkskonstruktioner i berg samt beräkna säkerheten mot brott för valda förstärkningselement
 • redogöra skriftligt och muntligt för samt diskutera dina och andras analyser, resultat och slutsatser

Kursinnehåll

Kursen behandlar grunderna i bergmekanik med fokus på stabilitet hos ytliga konstruktioner i berg, så som tunnlar på litet djup, slänter samt belastad berggrund. Kursen omfattar följande områden:

 • Materialet berg - Ingenjörsgeologi, bergarter, intakt berg, sprickor samt bergmassans egenskaper.
 •  Bergmekaniska förundersökningar – Bergmasseklassificering, sprickkartering, sfärisk projektion, insamling och analys av fältdata.
 •  Släntstabilitet - Grundläggande begrepp, brottformer, tillämpning av stereografiska projektioner, kinematiska och konstitutiva villkor, övervaknings- och förbättringsåtgärder.
 •   Spänningar och hållfasthet - In-situ spänningar, testmetoder, mekaniska egenskaper hos berg, hållfasthet
 • Förstärkningsmetoder och förstärkningselement - Bergbultar, nät samt sprutbetong. Översiktligt om övriga förstärkningsmetoder.
 • Skriftlig och muntlig kommunikation – Rapportskrivning och muntlig presentation. Presentation av ingenjörsarbete, presentation av fältdata, etc.

Genomförande
Föreläsningar, fältövning och inlämninguppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen 4 hp, inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig presentation 2.5 hp, samt fältövning 1 hp.


Övrigt

Kursen överlappar kurserna Q0010B och Q0023B.


Examinator
Phillip Tretten

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Nordlund E., Rådberg G. & Sjöberg J. (1998). Bergmekanikens grunder. Upplaga 1.5. Luleå tekniska universitet.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskH14
0003Inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig presentationU G#2.50ObligatoriskV18
0004FältövningU G#1.00ObligatoriskV18

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-10

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-01-16