KURSPLAN

Geoteknik för tekniker 7,5 Högskolepoäng

Geotechnical Engineering for Technicians
Grundnivå, Q0044B
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-10

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-09-27

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geoteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 1a/1b/1c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik A (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Bestämma jordens densitet i dess olika former
• Planera och leda geotekniska fältundersökningar och kunna tolka fältdata
• Förklara sättning i jord
• Bedöma risken för släntinstabilitet och jordskred

Kursinnehåll
Kursen behandlar geoteknikens grunder såsom jordarternas uppbyggnad och indelning, densiteten i dess olika former, porvatten och porvolym, konsistensgränser, kornstorleksfördelning och klassificering av jordar, fältundersökningar, spänningar i jord, deformationsegenskaper inklusive konsolidering, hållfastheten hos jordmassan inklusive testmetoder och Mohr-Coulombs brottkriterium, sättningar och släntstabilitet.

Genomförande
Föreläsningar, laborationer, studiebesök och projektuppgift.

Examination
Skriftlig tentamen 4 hp samt projektuppgift, avrapporterade studiebesök och laborationer 3,5 hp.
Betyg för kursen som helhet sätts efter samlade bedömning av tentamen och laborationer/projektarbete.

Övrigt
Kursen överlappar kurserna Q0011B och Q0022B.

Examinator
Hans Mattsson

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
K. Axelsson & H. Mattsson: Geoteknik, Studentlitteratur, 2016. ISBN 978-91-44-08072-7

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Tentamen4.0G U 3 4 5
0004Projektuppgift, studiebesök, laborationer3.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.