Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i Berg- och anläggningsteknik, högskoleingenjör 15 Högskolepoäng

Degree project in Mining and Geotechnical Engineering, Bachelor of Science in Engineering
Grundnivå, Q0047B
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 135 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa problem på vetenskaplig grund med relevans för en yrkesverksamhet som högskoleingenjör inom området Ber- och anläggningsteknik.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
–    Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet Berg- och anläggningsteknik.  
–    Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
–    Välja och motivera metod för studien
–    Med relevant information på ett ingenjörsmässigt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
–    Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett ingenjörsmässigt sätt.
–    Planera strukturera och genomföra ett utvecklings- eller utredningsarbete.
–    Bedöma relevansen av erhållna resultat
–    Arbeta efter tidplan.
–    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt  
–    Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
–    Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt sätt.

Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
–    Skriftlig presentation av eget arbete.  
I rapporten skall studenten visa förmåga att:
o    Motivera den valda problemställningen
o    Välja och motivera metod för studien
o    Med koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
o    På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
o    Utifrån vald teori/metod analysera och besvara formulerad problemställning
o    Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma relevansen av erhållna resultat
o    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
–    Muntlig presentation av eget arbete
–    Opponering på annans arbete
–    Närvara vid presentationer av andra examensarbeten.

Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under en termin från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter.
I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Examinator
_

Övergångsbestämmelser
Kursen Q0047B motsvarar kursen Q0021B

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Beror på valt projekt.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av examensarbete0.0U G#
0002Opponering av annat examensarbete0.0U G#
0003Muntlig presentation0.0U G#
0004Godkänd rapport15.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-02-09