KURSPLAN

Metallurgisk processteknik 7,5 högskolepoäng

Metallurgical Process Technology
Grundnivå, Q0048B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2015-02-11

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Processmetallurgi
Ämnesgrupp (SCB)
Kemiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Q0015B Metallurgi, grundkurs eller motsvarande kunskaper


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: • förstå innebörden av och kunna redogöra för olika enhetsprocesser och deras respektive reaktionskärl • förstå innebörden av och kunna använda metallurgiska principer för moderna syrgasprocesser • förstå innebörden av och kunna redogöra för principer för raffinering av järn och stål • kunna redogöra för olika typer av infodringsmaterial som används i metallurgisk industri • söka och hämta information från bibliotek och Internet • använda både svenska och engelska facktermer relevanta för ämnet

Kursinnehåll

• Grundläggande processteknisk analys av nuvarande och framtida alternativa metallurgiska processer.
• Processdesign och processanalys
• Slagger
• Gaser i stålframställningsprocessen
• Råvaror, energi och miljö
• Infodringsmaterial.

Processer som analyseras mer ingående är:
• Järnframställning i masugnen
• Konverterprocesser
• Framställning av stål i ljusbågsugnen
• Raffinering och skänkmetallurgi
• Kväve och väte i moderna stålframställningsprocesser
• Avgasning
• ESR processen
• Reaktioner mellan slag och infodringsmaterial


Genomförande
Föreläsningar, laborationer och studieresa

Examination
Skriftlig tentamen 3,5 hp, inlämninguppgift 2 hp, studieresa 2 hp

Examinator
Phillip Tretten

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson, Margareta, Sjökvist, Tobias. (2002) Processmetallurgins grunder. Stockholm : Tekniska högskolan, Inst. för Materialvetenskap. (434 s).

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 53.50ObligatoriskV16
0002LaboratorierapportU G#2.00ObligatoriskV16
0003StudieresaU G#2.00ObligatoriskV16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.