Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Strategisk styrning 7,5 Högskolepoäng

Strategic control
Avancerad nivå, R7010N
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Företagsekonomi
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng inom något av följande huvudområden företagsekonomi, psykologi eller sociologi.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenterna ska efter avslutad kurs kunna
Reflektera över och angripa ostrukturerade ekonomistyrningsproblem med stöd av olika teoretiska referensramar
Teoretisera och reflektera över ekonomistyrningens samband med strategi och organisation
Utforma en integrerad uppsättning styrmodeller som stödjer varandra i den strategiska styrningen
Reflektera över och ta hänsyn till olika beteendeaspekter som kan uppstå i samband med strategisk ekonomistyrning
Kritiskt granska teorier och modeller för strategisk ekonomistyrning

Kursinnehåll
Kursen behandlar traditionella och moderna teorier och verktyg för strategisk ekonomistyrning ur olika teoretiska perspektiv. En viss del av kursens teorier och modeller behandlar ekonomistyrning som system, men huvuddelen omfattar ekonomistyrningens påverkan för individers beteenden.

Genomförande
Undervisningen består företrädesvis av föreläsningar och seminarier. På föreläsningarna läggs grunden för det teoretiska innehållet. På denna grund sker en utveckling och fördjupning av kursens teoretiska innehåll. Studenterna arbetar i grupper självständigt med gruppuppgifter med lärarna som handledare. Uppgifterna examineras genom seminarier och tentamen. Företagsspelet innefattar ett case och studiebesök hos företag.

Examination
Kursen examineras med hjälp av litteraturseminarier, företagsspel, grupptentamen samt en enskild hemtentamen vid kursens slut. I samband med litteraturseminarierna examineras förmågan att teoretisera och reflektera över ekonomistyrningens samband med strategi och organisation och förmågan att kritiskt granska teorier och modeller för strategisk ekonomistyrning. I företagsspelet examineras förmågan att angripa ostrukturerade ekonomistyrningsproblem med stöd av olika teoretiska referensramar, och förmågan att utforma en integrerad uppsättning styrmodeller med hänsyn till beteendeaspekter. I grupptentamen och enskild hemtentamen examineras förmågan att enskilt och i grupp reflektera över kursens innehåll och hur dess delar förhåller sig till varandra.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med kursen R7003N.
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Anders Hersinger

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Macintosh, N.B. & Quattrone, P. (2010). Management accounting and control systems: an organizational and sociological approach. (2. ed.) Hoboken, N.J.: Wiley.
Kompendium.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Uppgifter/Tentamen7.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2012-03-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15