Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Bildbehandling med rymdtillämpningar 7,5 Högskolepoäng

Image Processing with Space Applications
Avancerad nivå, R7011R
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Linjär algebra (M0030M), Fouriertransformer (M0018M), programmering (D0009E), grundläggande optik (F0005T). Kunskap i teknik och/eller fysik motsvarande 3 års högskolestudier.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig breda kunskaper inom området bildbehandling för rymdtillämpningar, samt djupa kunskaper inom en del av det området. Kursen omfattar bildbehandlingsmetoder från radiometrisk och geometrisk korrigering till mer avacerad filtrering och rekonstruktion.

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • med brett kunnande inom området rymdteknik redogöra för hur bildformeringssystemet och användningsområdet påverkar kraven på digital efterbearbetning av bilder inom rymdtillämpningar såsom norrskensforskning, astronomi och miljöobservationer från rymden. Detta visas genom förmåga att bedöma vilka korrigeringar som behövs för givna bilalstrande system och tillämpningar inom rymdteknikområdet.
  • tillämpa kunskaper i matematik och naturvetenskap för att kvalitativt och kvantitativt analysera vanliga metoder för digital bildbahandling inom rymdtillämpningar, samt för att kunna beskriva bilder, system och operationer i olika domäner. Detta visas genom att jämföra resultatet av olika metoder: beräkningar av restfel, bedömningar av signal/brusförhållande, visuella artefakter, samt för linjära system även beräkningar som inbegriper bilder, system och operationer i såväl spatial som frekvensdomänen.
  • modellera och simulera systemeffekter med hjälp av lämplig programvara (tex MATLAB), samt implementera och analysera metoder för bildkorrigering även när all information om systemeffekten ej är känd. Detta visas genom laborationer där studenten implementerar bildförbättringsmetoder för bilder med olika typer av systempåverkan, samt analyserar och diskuterar resultatet av de valda metoderna.

Kursinnehåll
Under kursen behandlas:

Exempel på bildgenererande system inom rymdtillämpningar såsom miljöobservationer från rymden, norrskensforskning, astronomi
Radiometrisk och geometrisk korrigering
Bildbearbetning: Kontrastförbättring, filtrering, färgkompositer, principal komponenter
Bildrestaurering, avfaltning.
Digital klassning
Bildkomprimering
Bildbehandling i spatial- respektive frekvensdomän

Metoderna implementeras i lämplig programvara (tex MATLAB)

Genomförande

Undervisningen utgörs av en kombination av lärarledda lektioner och laborationer samt enskilda datorövningar. Studenten skall närvara vid och lämna rapport på obligatoriska övningar samt lämna rapport på inlämningsuppgifter. Datorövningarna ger studenten möjlighet att på egen hand prova de tekniker för bildbehandling som genomgåtts, samt att bli bekant med den använda programvaran. Laborationerna ger studenten träning i att analysera och jämföra resultat av olika tekniker som behandlas i kursen. Förutom schemalagd undervisning förväntas studenten, under kursens gång, läsa in anvisade delar av kurslitteraturen på egen hand, samt göra de övningsuppgifter som hör till kursavsnitten.


Examination

För att erhålla betyg på kursen skall studenten ha deltagit på alla obligatoriska moment, ha godkända rapporter på alla obligatoriska moment och inlämningsuppgifter samt erhållit minst betyget 3 på slutexamination. Slutexaminationen består av skriftlig tentamen eller i speciella fall muntlig tentamen kombinerad med redovisning avett större projekt. Under tiden kursen ges kan det förekomma hemuppgifter som ger bonuspoäng på den tentamen som följer direkt efter kursen.


Övrigt
Kurs på avancerad nivå

Examinator
Anita Enmark

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Gonzales , R.C. & Woods, R. E. (2008) Digital Image Processing (3rd ed.) Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0002Projektarbete3.0U G#

Kursplanen fastställd
av Institutionen för rymdvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-14