Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fjärranalys 7,5 högskolepoäng

Remote Sensing
Avancerad nivå, R7012R
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

15 hp i matematik, exempelvis: M0029M - Differentialkalkyl, M0030M - Linjär algebra och integralkalkyl, M0031M - Linjär algebra och differentialekvationer, M0032M - Flervariabelanalys och datroverktyg, eller motsvarande. 15 hp i fysik, exempelvis: F0004T - Fysik 1, F0005T - Fysik 2, F0006T - Fysik 3, F0007T - Elektromagnetisk fältteori, eller motsvarande. F7004R - Atmorsfärsfysik eller motsvarande. Kursen ges på engelska därför krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Eng 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • Beskriva och förklara de fysikaliska bakgrunden av utvalda fjärranalys metoder som används inom geovetenskaper
  • Tillämpa fysikaliska principer på ett kvantitativt sätt och utföra simuleringar av fjärranalys mätningar för förenklade scenarion
  • Tillämpa utvalda hämtning metoder för att analysera mätningar och lösa fjärranalys problem inom förenklade villkor och antaganden
  • Utvärdera de krav som ställs av en viss mätuppgift / begäran, analysera möjligheter och begränsningar med kända fjärranalys metoder för att lösa denna uppgift, och föreslå en lämplig observation metod / setup
  • Diskutera och kritiskt utvärdera föreslagna fjärranalys lösningar

Kursinnehåll

Bakgrund, varför behövs fjärranalysdata?

Strålning, strålningstransport, växelverkan mellan strålning och materia

Passiva observations tekniker; Mikrovågs-, Termiskt infraröda, och synliga/närinfraröda observationer

Aktiva tekniker; Radar, Lidar, GPS

Data analys


Genomförande

Kursen består av föreläsningar kombinerade med hemuppgifter för studenterna. Lösningar till hemuppgifterna diskuteras på övningslektioner, peer-undervisningen används. Alternativa sätt att undervisa (t.ex. läskurs) kan tillämpas, när antalet inskrivna elever är <5.


Examination

Kursbetyget baseras på inlämningsuppgifter med teoretiska och praktiska moment. Dessutom ingår en bedömning av deltagandet under diskussionen av inlämningsuppgifter.
Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Alternativa metoder för examination kan användas.


Övergångsbestämmelser
R7006R

Examinator
Mathias Milz

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Rees, W. G., Physical Principles of Remote Sensing, 2nd edition, Cambridge University Press, 2001.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004InlämningsuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för rymdvetenskap 2008-12-10

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2019-02-15