Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Sjukgymnastik B:5 Klinisk utbildning 15 Högskolepoäng

Physiotherapy B:5 Clinical Education
Grundnivå, S0002H
Version
Kursplan gäller: Höst 2008 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Sjukgymnastik
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Krav på förkunskaper enligt beslut 2003-02-14:
Sjukgymnastik B:1, B:2, B:3, Anatomi/Fysiologi A:2 Godkända kurser
Medicinsk vetenskap, Sjukgymnastik B:4, Genomgångna kurser.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att studenten skall utveckla kunskaper för behovet av sjukgymnastik inom primärvård och inom ett valfritt område. Inom dessa områden ska studenten vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter i sjukgymnastik i förebyggande, habiliterande och rehabiliterande syfte med beaktande av patientens fysiska och sociala omgivning.

Kursinnehåll
- Primärvård, 6 p
Undersökning, bedömning och sjukgymnastiska insatser för patienter inom öppen vård
Samverkan med övrig personal i teamarbete
Preventivt arbete, studieuppgift

- Valfritt område med eller utan etablerad sjukgymnastisk verksamhet, 4 p
Bedömning av behovet av och genomförande av sjukgymnastiska insatser på individ- och verksamhetsnivå.
Utveckla kunskaper om möjligheten att använda sjukgymnastisk kompetens inom den aktuella verksamheten.

Genomförande
Den kliniska utbildningen inom primärvård innebär att studenten under handledning av en erfaren, kliniskt verksam sjukgymnast övar klinisk problemlösning i autentiska situationer.
Utbildningen förläggs till vårdcentraler eller till privatpraktiker.
Under den kliniska utbildningen inom det valfria området kan studenten handledas av annan person med relevant kompetens.

Examination
- Bedömning av studentens kunskaper, färdigheter, förmåga till klinisk problemlösning, förmåga till terapeutiskt förhållningssätt samt till samverkan med patienter och anhöriga sker under den kliniska utbildningen och vid ett praktiskt prov: Examenspatient.
Bedömningsdiskussion sker mellan student, handledare, och examinator utifrån det praktiska provet och utifrån det underlag för bedömning som handledaren lämnar.
- Basal kroppskännedom, skriftlig rapport
- Att förebygga ohälsa alt Sjukgymnastik inom ett nytt verksamhetsområde, skriftlig rapport

Övrigt
Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentmen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter från Högskolevereket, HSVFS 1999:1.

Examinator
Tommy Calner

Övergångsbestämmelser
Kursen S0002H motsvarar kursen HFT015

Litteratur. Gäller från Höst 2008 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bakk A. & Grunewald K. (1998). Omsorgsboken. (3 uppl). Stockholm: Liber AB.
Beckung E, Brogren E & Rösblad B. (2002). Sjukgymnastik för barn och ungdom. Teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur.
Dehlin, O & Rundgren, Å. (1996). Geriatrik. Lund: Studentlitteratur.
Höök, O. (Red.) (2001). Rehabiliteringsmedicin (4 uppl). Stockholm: Liber Utbildning.
Kaltenborn, F. (1999). Manual Mobilization of the Joints. Oslo: Olaf Norlis Bokhandel
Nilsson A. Att lyssna till kroppens signaler. Vård 1997;4
Nygren A & Magnusson S. (2000). Nackskador efter bilolyckor. Lund: Studentlitteratur.
Roxendal, G.(1987). Ett helhetsperspektiv-sjukgymnastik inför framtiden.(rev 1997).
Lund: Studentlitteratur.
Roxendal G. Psykosomatiskt inriktad sjukgymnastik. Psykosomatisk Medicin. Red: Sivik T. & Theorell T.
Lund. Studentlitteratur. 1995;296-312.
Roxendal G & Winberg A. (2002) Levande människa. Falköping: Natur och kultur.
Shumway-Cook, A & Woollacott, M.(2001). Motor control: theory and practical applications. Baltimore, Md:
Williams & Wilkins.
Ytterligare artiklar tillkommer för studieuppgifterna.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Basal kroppskännedom, rapport0.7U G#
0002Verksamhetsförlagd utbildning13.5U G#
0003Att förebygga ohälsa, rapport0.8U G#

Kursplanen fastställd
Fastställd av ämnesansvarig vid Institutionen för hälsovetenskap 2003-02-11. Reviderad 2005-05-31.

Reviderad
Fastställd av ämnesansvarig vid Institutionen för hälsovetenskap 2003-02-11. Reviderad 2005-05-31.