KURSPLAN

Specialpedagogik A, grundkurs 30 högskolepoäng

Special Education
Grundnivå, S0004P
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Särskilda nämnden för lärarutbildning 2008-08-27

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Specialpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik
Ingår i huvudområde
Specialpedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

• redogöra för specialpedagogiken som vetenskap och dess begrepp med en tvärvetenskaplig prägel
• redogöra för den samhälleliga målsättningen bakom begreppet en skola för alla
• redogöra för betydelsen av alternativa kommunikationsformer i språkutvecklande syfte


Färdighet och förmåga

• problematisera kring genus-, klass- och etnicitetsperspektiv i relation till det specialpedagogiska kunskapsfältet 
• problematisera vilka omständigheter som leder till segregering/utstötning ur ett lärandeperspektiv
• problematisera diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar   
• arbeta med estetiska uttrycksformer liksom med naturen ur ett pedagogiskt/specialpedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv tillsammans med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• reflektera över villkor och faktorer, utifrån etiskt perspektiv, som riskerar att medföra hinder i individers utvecklings- och lärandeprocesser under livets alla skeden


Kursinnehåll
MOMENT 1: Specialpedagogiken som vetenskap och dess begrepp 7.5 hp.
Specialpedagogik studeras ur ett historiskt och vetenskapligt perspektiv, där grundläggande vetenskapliga begrepp bearbetas. Specialpedagogiken behandlas i relation till allmänpedagogik och utbildningspolitik samt till genus, klass och etnicitet. Centrala begrepp relaterade till specialpedagogiken som vetenskap är exempelvis inkludering, normalitet, delaktighet, förhållningssätt, tillgänglighet och hälsobegreppet.

MOMENT 2: Fostran och utbildning ur individ-, grupp- och samhällsperspektiv 7.5 hp.
De studerande skall tillägna sig kunskaper om den samhälleliga målsättningen ”en skola/ett samhälle för alla”. I momentet analyseras och tolkas synsätt, begrepp, kunskaper och färdigheter som framgår av gällande styrdokument samt hur dessa påverkar den specialpedagogiska verksamheten på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Olika teoribildningar inom lärande behandlas. Diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar problematiseras. I detta moment behandlas organisation, ledarskap och grupprocesser med inriktning mot det specialpedagogiska området.

MOMENT 3: Estetik och natur i specialpedagogiken 7.5 hp.
De estetiska uttrycksformernas betydelse som kommunikationsmedel för människor med olika funktionsnedsättningar fokuseras liksom naturens betydelse i specialpedagogisk verksamhet. Informations- och kommunikationsteknikens (IKT) möjligheter att användas i specialpedagogiska sammanhang ingår också i kursen. Kommunikationens betydelse för nätverksbyggande tydliggörs i olika former. I kursen ingår en verksamhetsförlagd fältstudie.

MOMENT 4: Kommunikation och dialog 7.5 hp.
I momentet belyses hur kommunikation och dialog är väsentliga delar i en hantering av problemområden och konflikter. I momentet problematiseras hur människors olikheter kan framstå som resurser och utgöra styrande förutsättningar i specialpedagogiska verksamheter. Studenten ges möjlighet till eget val av temaområde relaterat till kursens innehåll. Litteraturstudie kombineras med en fältstudie och ska resultera i en rapport.

Genomförande
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och redovisning av kursuppgifter enskilt och i grupp, huvudsakligen via nätet. Kursen ges som distanskurs med två obligatoriska träffar på campus i Luleå (1-2 dagar/tillfälle), en träff i början av kursen och en träff i slutet av kursen. Under kursen används en webbaserad lärplattform, vilket förutsätter att kursdeltagarna har tillgång till dator, headset (mikrofon och hörlurar) och internet. I kursen ges tillfällen till att reflektera över egna erfarenheter och förhållningssätt samt att analysera och bearbeta egna attityder, värderingar och normer i relation till kurslitteratur. Kursens arbetssätt förutsätter aktivt deltagande i samtliga moment.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga examinationsuppgifter. Bedömningskriterierna anges i studiehandledningen.


Examinator
Åsa Gardelli

Övergångsbestämmelser
Kursen S0004P motsvarar kursen PÄP660

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)

Aspelin, J. (2003). Zlatan, Caligula och ordningen i skolan, en interaktionistisk analys. Lund: Studentlitteratur.

Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.

Broady, D. (1998). Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Skeptronhäfte/Skeptron oxxasional papers. Nr 15. Elektronisk resurs.

Börjesson, M. & Palmblad, E. (2003). I problembarnens tid: förnuftets moraliska ordning. Stockholm: Carlssons bokförlag.

Dysthe, O. (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur.

Hargreaves, A. & Fullan, M. (2016). Professionellt kapital- att utveckla undervisning i alla skolor. (Uppl. 1:2). Lund: Studentlitteratur.

Hejlskov Elvén, B. (2011). Problemskapande beteende (1. utg.) Lund: Studentlitteratur.eller En annan bok av samma författare kan väljas i samråd med läraren.

Hjörne, E. & Säljö, R. (2013). Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. (4., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Klerfelt, A. & Qvarsell, B. (red.) (2012). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. (1. uppl.) Malmö: Gleerups.

Naturvårdsverket. (2011). Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang.

Nordberg, R. (2013). Samspelet mellan naturbaserade arbetssätt och specialpedagogik: En kritisk studie. Examensarbete, Luleå tekniska universitet. Elektronisk resurs.

Persson, B. (2019). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. (4., omarb. uppl.) Stockholm: Liber.

Rautalinko, E. (2019). Samtalsfärdigheter – stöd, vägledning och ledarskap. (upplaga 3) Stockholm: Liber.

Rosenqvist, J. (u.å.). Forskningstrender inom det specialpedagogiska fältet. Elektronisk resurs.

Skolverket. (2017). Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2016/17.

Svedberg, L. (2007). Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.

Valbar litteratur:
antingen
Jordan, T. (2015). Konflikthantering i arbetslivet – förstå, hantera, förebygga. Malmö: Gleerups.
eller
Hakvoort, I, & Friberg, B.(red.) (2015). Konflikthantering i professionell lärarskap. Malmö: Gleerups.

Valbar skönlitterär bok tillkommer.

Diskrimineringsombudsmannen och Skolverkets länkar till likabehandlingsarbete finns i studiehandledningen.

Ytterligare litteratur i form av aktuella vetenskapliga artiklar och avhandlingar tillkommer.

Referenslitteratur:

Alerby, E. & Jórunn, E. (red.) (2006). Lärandets konst: betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet. Lund: Studentlitteratur.

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Bamford, A. (2006), The wow factor. Munster: Waxmann.

Wiklund, U. (2009). När kulturen knackar på skolans dörr. Stockholm: Sveriges utbildningsradio.

Sök böcker på biblioteket .

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0012Kursuppgift, moment 1U G VG *5.50ObligatoriskH13
0014Kursuppgifter, moment 2U G VG *4.50ObligatoriskH13
0017Kursuppgifter, moment 3U G VG *5.00ObligatoriskH13
0019Kursuppgifter, moment 4U G VG *5.00ObligatoriskH13
0020Kursuppgift moment 1U G#2.00ObligatoriskH18
0021Kursuppgift moment 2U G#3.00ObligatoriskH18
0022Kursuppgift moment 3U G#2.50ObligatoriskH18
0023Kursuppgift moment 4U G#2.50ObligatoriskH18