KURSPLAN

Grundläggande läs- och skrivinlärning 1 15 Högskolepoäng

Elementary Reading and Writing Skills 1
Grundnivå, S0010S
Version
Kursplan gäller: Vår 2013 Lp 4 - Vår 2013 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23 att gälla från H07.

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-01-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/Nordiska Språk

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att den studerande har grundläggande kunskaper om:
- barns språkutveckling
- läs- och skrivprocessen samt sambandet mellan talat och skrivet språk

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
- reflektera över sin egen språkförmåga och språkutveckling
- arbeta med läs- och skrivprocessen på olika sätt efter de erfarenheter och behov som grundskoleeleven har
- tillägnat sig en ökad beläsenhet i barn- och ungdomslitteratur
- ha utvecklat förmågan att föra litteratursamtal och kunna omsätta tidigare kunskaper om litteratursamtal i didaktiska färdigheter
- använda barnlitteratur på olika sätt i elevens läs- och skrivprocess
Studenten ska efter avslutad kurs:
- vara förtrogen med gällande läroplan och kursplaner i svenska

Kursinnehåll
Moment 1. Grundläggande kunskaper i läs- och skrivprocessen, 7.5 Hp
Språkutveckling genom språkanvändning
Didaktiska moment: läs- och skrivprocessen
Läs- och skrivsvårigheter
Aktuell läs- och skrivforskning

Moment 2. Barnlitteratur och barnkultur 7.5 Hp
Läsa, analysera, tolka och förstå barn och ungdomslitteratur
Litteraturdidaktik
Ett vidgat textbegrepp

Genomförande
Den studerande
* deltar aktivt i kursens arbetsformer: föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten;
* studerar kurlitteraturen och dokumenterar sina reflektioner enligt anvisning;
* genomför förelagda muntliga och skriftliga uppgifter samt tillhörande kamratrespons enligt anvisning;
* dokumenterar indididuellt och kontinuerligt sin arbetsinsats och sitt lärande enligt anvisning;
* genomför, redovisar och utvärderar examinationsuppgifter enligt anvisning.

Examination
För att bli godkänd på kursen ska den studerande uppvisa individuella godkända prestationer på samtliga moment.
Moment 1. Muntliga presentationer (2 st) samt skriftliga inlämningsuppgifter (2 st).
Moment 2. Skriftlig tentamen.
Examinationsuppgifter bedöms individuellt. Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.

Övrigt
Kursen lämpar sig som fortbildning för alla lärare som ska arbeta eller arbetar med läs- och skrivinlärning i grundskolan samt lärare som har en annan inriktning i botten. Kursen är obligatorisk för de som ska bli lärare för de tidigare åren såvida man inte läst Svenska för tidigare år som specialisering, 30 Hp eller inriktning Svenska för tidigare år, 60 Hp.

Examinator
Nils Dverstorp - Universitetslektor

Övergångsbestämmelser
Kursen S0010S motsvarar kursen KSP465

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Alatalo, T (2011) Skicklig läs- och skrivutveckling i åk 1-3 om lärares möjligheter och hinder
http://gupea.ub.gu.se/bistream/2077/25658/1/gupea2077256581.pdf

Bjar,L & Liberg, C. (2003). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur ISBN 91-44-02793-1

Björk,M. & Liberg, C. (1998). Vägar in i skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur ISBN 91-27-64964-4

Borglind, A & Nordenstam, A. (2010). Från fabler till manga. Malmö: Gleerups. ISBN 9789140652041

Chambers, Aidan (1994). Böcker inom oss. Stockholm: Norstedts.
Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-30261-4

Frank, E. (2009). Läsförmågan bland 9-10-åringar; Betydelsen av skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund (läsråd finns på Fronter)
http://gupea.ub.se/dspace/bitstream/2007/20083/1/gupea2077200831.pdf

Kåreland, L. (red). (2005), Modig och stark eller ligga lågt – Skönlitteratur och genus i skola och förskola. Stockholm;: Natur & Kultur. ISBN 91-27-11023-0

Lindö,R.(2005) Den meningsfulla språkväven. Lund: Studentlitteratur ISBN91-44-03883-6

Lgr 11 Läroplaner för grundskolan, förskoleklass och fritidshem. Kursplaner i svenska (Skolverket)

Nettervik, I. (2004) (2:a uppl.) I barnbokens värld Malmö: Gleerups ISBN 91-40-63795-6

Skolverket (2007) Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet (kap. 1- 4)
Svenska skrivregler utgivna av svenska språknämnden (2000) Liber AB.ISBN 47-04974-X

Övrig obligatorisk litteratur

D-uppsats: Språkutveckling med hjälp av Tragetorns metod

Artikelserie, Skolporten: Hur kan Ipads stödja lärandet i förskolan

LPO94 Kursplaner i svenska, Skolverket

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Grundläggande kunskaper i läs- och skrivprocessen7.5U G VG
0002Barnlitteratur och barnkultur/tentamen7.5U G VG