KURSPLAN

Specialpedagogik 3 30 högskolepoäng

Special Education 3
Grundnivå, S0014P
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för pedagogik och lärande 2007-12-17

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Specialpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik
Ingår i huvudområde
Specialpedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Specialpedagogik A och specialpedagogik B eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

• redogöra för vetenskapsteoretiska resonemang, tillämpbara metoder och etiska överväganden i en specialpedagogisk fördjupning


Färdighet och förmåga

• analysera jämlikhet och mångkulturalitet med utgångspunkt i ett makt- och delaktighetsperspektiv
• visa fördjupad förmåga att tillämpa olika teoretiska analysverktyg
• visa färdighet och förmåga att tillämpa olika metodologiska överväganden i relation till eget valt problemområde
• självständigt genomföra, presentera ett vetenskapligt arbete inom det specialpedagogiska forskningsfältet


Värderingsförmåga och förhållningssätt

• självständigt kritiskt granska och opponera på ett av annan/andra kursdeltagare genomfört vetenskapligt arbete
• argumentera och problematisera de val som gjorts under processen av det självständiga vetenskapliga arbetet
• iaktta och tillämpa etiska överväganden under hela forskningsprocessen med det självständiga vetenskapliga arbetetKursinnehåll
MOMENT 1: Metodologiska överväganden inom det specialpedagogiska forskningsfältet. I två delmoment om vardera 7,5 hp problematiseras olika teoretiska perspektiv och metodologiska överväganden. Jämlikhet, mångkulturalitet, identitet och inkluderande utbildningssystem studeras med utgångspunkt i ett makt- och delaktighetsperspektiv. Etiska perspektiv beaktas såväl inom själva forskningsprocessen som i relation till det specialpedagogiska området.

MOMENT 2: Uppsatsarbete inom det valda specialpedagogiska forskningsfältet, 15 hp. I momentet skall studenten planera, genomföra och skriva ett uppsatsarbete inom det specialpedagogiska forskningsfältet med fokus på forskningsfronten inom området. Studenten skall även granska vetenskapliga arbeten inom det specialpedagogiska området.

Genomförande
Kursen ges som distanskurs med två obligatoriska träffar på campus i Luleå (1-2 dagar/tillfälle), en träff i början av kursen och en träff i slutet av kursen. Under kursen används en webbaserad lärplattform, vilket förutsätter att kursdeltagarna har tillgång till dator, headset (mikrofon och hörlurar) och internet. I kursen ges tillfällen till att reflektera över egna erfarenheter och förhållningssätt samt att analysera och bearbeta egna attityder, värderingar och normer i relation till kurslitteratur. Kursens arbetssätt förutsätter aktivt deltagande i samtliga moment.

Examination

Moment 1 examineras genom muntlig och skriftlig examination.    
Moment 2: Examinationen sker i form av att studenten färdigställer en skriftlig vetenskaplig rapport. Förutom den skrivna rapporten skall studenten såväl försvara det egna arbetet som opponera på ett annat arbete vid ett offentligt seminarium.


Övrigt
Den som ej har registrerat sig kommer att förlora sin plats till eventuell reserv på antagningslistan.

Examinator
Åsa Gardelli

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Stockholm: Studentlitteratur.

Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.

Codex. Regler och riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Ortiz, L. & Sjölund, A. (2015). Motiverande samtal vid autism och adhd. Stockholm: Natur och Kultur.

Sahlberg, P. & Hargreaves, A. (2011). Finnish lessons: what can the world learn from educational change in Finland?. New York: Teachers College Press.
eller
Sahlberg,P. (2012). Lärdomar från den finska skolan. Lund: Studentlitteratur.

Stier, J. (senaste upplagan). ” Identitet- Ett socialpsykologiskt perspektiv. ” Stockholm: Studentlitteratur

Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen. http://web.archive.org/web/20070715041848/http://www.unesco-sweden.org/informationsmaterial/pdf/Salamanca%2007.pdf

Ytterligare litteratur med relevans för examensarbetet väljs i samråd med handledaren. Valfria avhandlingar väljs i samråd med kursledningen.

Referenslitteratur

Kristiansen, K., Vehmas, S. & Shakespeare, T. (red.) (2008). Arguing about disability: philosophical perspectives. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Moment 2 Skriftlig vetenskaplig rapport/examensarbeteU G VG *15.00ObligatoriskH08
0003Moment 1 Muntlig och skriftlig examinationU G VG *7.50ObligatoriskH10
0004Moment 1 Skriftlig examinationU G VG *7.50ObligatoriskH10