Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Specialpedagogik 3 30 högskolepoäng

Special Education 3
Grundnivå, S0014P
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Specialpedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik
Ingår i huvudområde
Specialpedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Specialpedagogik A och specialpedagogik B eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

• redogöra för vetenskapsteoretiska resonemang, tillämpbara metoder och etiska överväganden i en specialpedagogisk fördjupning


Färdighet och förmåga
• visa fördjupad förmåga att tillämpa olika teoretiska analysverktyg
• visa färdighet och förmåga att tillämpa olika metodologiska överväganden i relation till eget valt problemområde
• självständigt genomföra, presentera ett vetenskapligt arbete inom det specialpedagogiska forskningsfältet


Värderingsförmåga och förhållningssätt

• självständigt kritiskt granska och opponera på ett vetenskapligt arbete
• argumentera och problematisera de val som gjorts under processen av det självständiga vetenskapliga arbetet
• iaktta och tillämpa etiska överväganden under hela forskningsprocessen med det självständiga vetenskapliga arbetet


Kursinnehåll

  MOMENT 1: Metodologiska överväganden inom det specialpedagogiska forskningsfältet. 15 hp

I momentet problematiseras olika teoretiska perspektiv. Etiska perspektiv beaktas såväl inom själva forskningsprocessen som i relation till det specialpedagogiska området. Momentet innehåller vetenskapsteori och allmän forskningsmetodik. Studenten skall även granska vetenskapliga arbeten inom det specialpedagogiska området.


MOMENT 2: Uppsatsarbete inom det valda specialpedagogiska forskningsfältet, 15 hp.

I momentet skall studenten planera, genomföra och parvis skriva ett uppsatsarbete inom det specialpedagogiska forskningsfältet. Studenten skall även granska vetenskapliga arbeten inom det specialpedagogiska området. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen ges på halvfart och genomförs som distanskurs via distansöverbryggande teknik. Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, seminarier och självständiga studier. Nätuppkoppling, webbkamera samt hörlurar och mikrofon är ett krav för deltagande.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Moment 1 examineras genom muntlig och skriftlig examination.    
Moment 2: Examinationen sker i form av att studenten färdigställer en skriftlig vetenskaplig rapport. Förutom den skrivna rapporten skall studenten såväl försvara det egna arbetet som opponera på ett annat arbete vid ett offentligt seminarium.
  


Övrigt
Den som ej har registrerat sig kommer att förlora sin plats till eventuell reserv på antagningslistan.

Examinator
Åsa Gardelli

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Backman, Y. Gardelli, T. Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Studentlitteratur.
Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber.
Eriksson, L, T. (2018). Kritiskt tänkande. Liber.
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur.
Lahdenperä, P. & Sundgren, E. (red.) (2016). Skolans möte med nyanlända. Liber.
Sandström, M., Stier, J. & Nilsson, L. (red.) (2014). Inkludering: möjligheter och utmaningar.
Stier, J. (2019). ” Identitet- Ett socialpsykologiskt perspektiv”. Studentlitteratur.
Valbar litteratur beroende på valt område
Bunar, N. (red.) (2021). Inkludering och skolframgång för nyanlända elever. Natur och Kultur.
eller
Sandell Ring, A. (2021). Mångfaldens förskola: flerspråkighet, omsorg och undervisning. Studentlitteratur.
Ytterligare litteratur i form av aktuella vetenskapliga artiklar och avhandlingar tillkommer samt beroende på egen vald inriktning.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Moment 2 Skriftlig vetenskaplig rapport/examensarbeteU G VG *15.00ObligatoriskH08
0003Moment 1 Muntlig och skriftlig examinationU G VG *7.50ObligatoriskH10
0004Moment 1 Skriftlig examinationU G VG *7.50ObligatoriskH10

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Institutionen för pedagogik och lärande 2007-12-17

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11